SAS-pilot Erik Reed Mohn. (Foto Tora Herud)

SAS-pilot Erik Reed Mohn. (Foto Tora Herud)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2010-02-17  endret 2010-02-19

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

SAS trakk anken:

Piloter gjeninntrer i stillingene

- Nå venter vi bare på innkalling fra operativ ledelse i SAS, før vi igjen er på vingene, sier en fornøyd pilot, Erik Reed Mohn (60). SAS trakk 16. februar anken av Asker- og Bærum tingretts avgjørelse 8. januar, etter at Høyesterett forkastet SAS sin anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse av 5. januar.

- SAS har nå satt i gang arbeidet med å tilbakeføre de til sammen 12 oppsagte pilotene over 60 år til jobbene sine. Jeg har vært borte fra flyvning siden 29. juni 2009, og på grunn av SAS sine interne regler overføres jeg nå til en annen flytype og flyvninger i Europa, noe som innebærer at jeg først skal på kurs, sier Erik Reed Mohn.

Dette er saken:

Asker og Bærum tingrett frifant den 15. juli i fjor SAS, da domstolen mente at det forelå saklige oppsigelser og en rasjonell begrunnelse for forskjellsbehandlingen av piloter over og under 60 år. Det var ingen tvil om at oppsigelsene av piloter over 60 år var ”diskriminerende” og således i utgangspunktet ulovlig. Spørsmålet var imidlertid om lovens unntaksbestemmelse kom til anvendelse. Denne har følgende ordlyd: ”Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid med forbudet…”

SAS har i lengre tid hatt behov for å redusere staben. Tingretten mente at SAS hadde anledning til å foreta en avveining mellom de yngre pilotene med kortest ansiennitet, og veie disse opp mot piloter over 60 år. I og med at pilotene over 60 år var berettiget til en god pensjon, kom retten til at forskjellsbehandlingen var nødvendig for å oppnå et saklig formål og at oppsigelsene av pilotene over 60 år, ikke var uforholdsmessig inngripende overfor dem. Pilotene tapte derved søksmålet og ble også dømt til å betale kr 900.000,- i sakskostnader til SAS. I tillegg kommer kostnader til egen advokat. Pilotene ble i tillegg dømt til å fratre sine stillinger fra og med 1. september 2009

Ti piloter anket

- Alle de ti pilotene har anket tingrettens dom vedrørende oppsigelsens saklighet.(to av pilotene har sluttet i SAS under sakens gang. red.anmrk.) I tillegg anket de åtte pilotene som ble pålagt å fratre, tingrettens avgjørelse om fratredelse til Borgarting lagmannsrett. Kjennelsen som ble avsagt 5. januar ga disse åtte pilotene rett til å gjeninntre i stillingene sine så lenge saken er under behandling, sa pilotenes advokat Alex Borch i advokatfirmaet Hjort til seniorpolitikk.no i januar. SAS anket kjennelsen til Høyesterett, og det er denne som nå er avvist.

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 15-11 er at en oppsagt arbeidstaker har rett til å stå i stilling under behandlingen av saken for retten, og det følger av bestemmelsens forarbeider at det skal mye til før retten skal avsi kjennelse om fratreden. Dette gjelder særlig hvor oppsigelsen er begrunnet i forhold på virksomhetens side, ifølge kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

Pilotenes ankesak opp i juni

Ankesaken til de 10 pilotene mot SAS er berammet til 15. til 18. juni i Borgarting lagmannsrett. For de fire norske pilotene rundt 60 år som ble oppsagt i SAS 1. juli i fjor, var begrunnelsen behov for ytterligere nedbemanning. Alle fire har gått til sak mot SAS. Pilotene mener oppsigelsene er usaklige og ugyldige, først og fremst på grunn av aldersdiskriminering. SAS fremsatte begjæring om at saksøkerne skulle fratre sine stillinger så lenge saken er til behandling.
- Vi fire pilotene som ble sagt opp i 2009 regner nå med at vår sak blir stilt bero i påvente av utfallet av saken til de 10, sier Erik Reed Mohn.

I SAS-pilotenes kollektivavtale står det at pensjonsalderen er 60 år, men det offentlige regelverket for flysertifikater setter aldersgrensen til 65 år. Selv om Reed Mohn har vært og er medlem av Norske SAS-flygeres Forening (NSF) i 30 år, får han ingen støtte fra foreningen nå.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud