Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Mattis Michaelsen
2008-12-04  endret 2010-04-07

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Øvre aldersgrenser:

Ønsker debatt om aldersgrenser

Høyres Per Kristian Foss har fått svar fra arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen på spørsmålet om hvordan han vil håndtere lovbestemte og tariffbestemte særaldersgrenser i arbeidslivet. Foss stilte spørsmålet etter at 10 helikopterflygere i Stavanger sies opp på grunn av en tariffbestemt øvre aldersgrense på 60 år.

- I fremtiden må det være slik at det blir arbeidets art og risiko, ikke en bestemt alder, som avgjør behovet for tidligpensjonering, sa Per Kristian Foss (Høyre) til seniorpolitikk.no for to uker siden. Saken om 10 helikopterflygere i Helikopter Service AS som tvinges til å slutte på grunn av en tariffbestemt øvre aldersgrense på 60 år, var oppe i Stavanger tingrett 24. november. Dom faller i januar 2009. Bjørn Nybø og de andre flygerne som må slutte selv om arbeidsgiveren ønsker å beholde dem, får ingen støtte av Helikopter Service AS Flygerforening. Fagforeningen gjør alt den kan for å forsvare tariffavtalen.

 

Arbeid med aldersgrenser

- Jeg deler målsettingen om at så mange som mulig skal kunne få jobbe så lenge som mulig, skriver Dag Terje Andersen i sitt svar til Foss på stortinget.no. Men Andersen mener det vil oppfattes som meget inngripende om myndighetene skulle gå inn og forby ordninger som følger av fast og entydig praksis, pensjonsavtale, arbeidsreglement, tariffavtale eller lignende grunnlag. Han skriver videre at det likevel kan reises spørsmål ved om retten til å ha slike bedriftsfastsatte avgangsaldere skal gjelde ubetinget.

Statsråden viser til ulike utredninger og arbeidsgrupper som for tiden arbeider med dette problemkomplekset:

  1. Det følger av St. meld. nr. 6 (2006-2007) Om seniorpolitikk, at regjeringen skal vurdere arbeidsmiljølovens bestemmelse som sier at oppsigelse med fratreden før fylte 70 år som alene skyldes at arbeidstaker har nådd pensjonsalder etter folketrygden, ikke er saklig. Som en oppfølger til stortingsmeldingen er det gjort en Utreding om arbeidsmiljøloven § 15-7 fjerde ledd (”70-årsregelen”) som vurderer både om grensen på 70 år bør økes, og hvorvidt det bør gjøres endringer i gjeldende rett i forhold til bedriftenes adgang til å ha ordninger med lavere avgangsaldere. Utredningen er på høring og har svarfrist 30. januar 2009. Det ønskes blant annet syn på bedriftsinterne ordninger.
     
  2. Statsråden leder et utvalg som utreder pensjonsreformens tilpasninger til offentlig tjenestepensjon, herunder særaldersgrensene i offentlig sektor (pensjonstekniske forhold). Dette arbeidet skal være ferdig i februar 2009.
     
  3. Det pågår et selvstendig utredningsarbeid vedrørende særaldersgrenser for ulike yrkesgrupper i offentlig og privat sektor i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (arbeidsrettslige forhold). Dette er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 5 (2005-2006) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden, og gjennomføres som en del av pensjonsreformarbeidet.

- Det er flere og ulike hensyn som må vurderes mot hverandre før endelig beslutning treffes i denne saken, skriver Dag Terje Andersen, som ser fram til den videre debatten om dette temaet.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud