Behandles i Stortinget i mars.

Behandles i Stortinget i mars.

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2010-03-03  endret 2010-03-03

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Utdanningslinja:

St. m. nr. 44 (2008-2009)

Stadig flere jobber krever videregående opplæring eller høyere utdanning. For å lykkes med arbeidslinja må vi først lykkes med utdanningslinja. Slik lyder det i sammendraget til meldingen som skal behandles i stortinget i mars.

Regjeringen vil styrke utdanningssystemets evne til å motvirke sosiale forskjeller og legge grunnlag for livslang læring gjennom nye tiltak i grunnskolen, videregående opplæring, fagskolen, høyere utdanning og den formelle og den uformelle voksenopplæringen.

 

Spesielt ønsker regjeringen å satse på den gruppen voksne som i dag mangler grunnleggende ferdigheter og som ikke har gjennomført videregående opplæring, gjennom å styrke rettighetene til opplæring og utvikle et fleksibelt system som ivaretar de voksnes behov for å kunne kombinere opplæring med arbeid og familieliv. Regjeringen er opptatt av den kompetansen som den enkelte opparbeider seg gjennom arbeidsliv og deltakelse i frivillig arbeid skal verdsettes, og vil derfor styrke systemet for realkompetansevurdering på alle nivåer.

 

Forslagene som regjeringen kommer med og som gjelder utdanning og eldre i arbeidslivet er blant annet å:

 • Styrke og tydeliggjøre rollen til Vox som nasjonalt kompetansepolitisk fagorgan.
 • Opprettholde tilskuddet til studieforbundene
 • Implementere ny lov om voksenopplæring
 • Bedre forståelsen for voksnes rett til grunnleggende ferdigheter og styrke tilsynet på dette området.
 • Styrke informasjonsarbeidet overfor voksne om deres rettigheter.
 • Arbeide for at flere blir motivert til å ta opplæring i grunnleggende ferdigheter.
 • Synliggjøre gode modeller for fleksibel grunnopplæring for voksne.
 • Vurdere om voksne over 25 år som ikke tidligere har bestått videregående opplæring, bør ha rett til slik opplæring.
 • Styrke Norgesuniversitetet - norgesuniversitetet.no - som skal fremme utvikling av IKT-støttet utdanning og livslang læring ved universiteter og høgskular, spre kunnskap om slik utdanning samt styrke samarbeidet mellom høgre utdanning og arbeidsliv.
 • Ta initiativ til en diskusjon om rammevilkårene for etter- og videreutdanning gjennom Nasjonalt kompetanseforum.
 • Utvikle tiltak som kan bidra til at eldre arbeidstakere med lav utdanning deltar mer i kompetanseutvikling og læring i arbeidslivet.
 • Videreutvikle BKA, program for basiskompetanse i arbeidslivet. Se vox.no.
 • Opprette en nasjonal enhet for karriereveiledning.
blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud