Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

blogg

Bjørn Halvorsen (seniorrådgiver, SSP) , 22.08.2018 11:51

Avlyse eldrebølgen?

Dette er tittelen – uten spørsmålstegn - på et stort oppslag i Klassekampen 20. august og i andre aviser samme dag. Oppslaget er basert en artikkel av Sindre Farstad i Norsk Pensjonistforbund, publisert i Fagbladet samfunn og økonomi under Fagforbundet. Hovedbudskapet er at det «ikke stemmer at de yrkesaktive må forsørge stadig flere uten jobb». Professor Bjarne Jensen kaller «forestillingen om eldrebølge en bløff» (sitat).

Begrunnelsene for disse friske påstandene er i følge artikkelen to:

  1. Man kan forvente at med økende levealder så vil folk også jobbe lenger
  2. Det blir ventelig færre barn å forsørge framover

Når man tar hensyn til disse to forholdene, så viser Sindre Farstad at det ikke trenger å bli noen økende forsørgningsbyrde på den yrkesaktive befolkningen framover. Avlys eldrebølgen!

Det er fint at det kommer innlegg som stiller spørsmålstegn ved den forslitte frasen om «eldrebølgen», og minst like fint at noen roper «hurra, vi lever lengre» (sitat fra Bjarne Jensen). Det er en artig og interessant øvelse å «indeksere» framtidig yrkesdeltaking med økende levealder.

Men dette blir nok likevel for enkelt, og til dels misvisende. Det siste i hvert fall som Bjarne Jensen gjør, ved på dette grunnlaget å påstå at «pensjonsreformen er basert på bløffen om eldrebølgen». Dette er snarere en bløff fra Jensen. Det er i hovedsak to grunner til dette:
For det første så legger man altså inn en forutsetning om at økende levealder automatisk vil føre med seg en tilsvarende øking i arbeidsdeltakingen (sysselsettingen) over livsløpet. Man supplerer rene befolkningsframskrivninger fra SSB med forutsetninger om folks atferd. Men det er jo nettopp slike atferdsendringer som var hensikten med pensjonsreformen. En viktig del av pensjonsreformen er nettopp å indeksere verdien av opptjent pensjon med utviklingen i levealder. Likedan å stimulere folk til fleksible og rasjonelle valg når det gjelder overgangen mellom arbeid og pensjonering. Dette ser ut til å virke etter hensikten, og det er bra. Det skyldes nettopp pensjonsreformen, blant annet. Det er det motsatte av bløff.

For det annet så blir det i beste fall naivt å bruke en synkende andel barn i befolkningen som begrunnelse for å avdramatisere den demografiske utviklingen. På lang sikt virker dette motsatt: Synkende fødselstall (fertilitet) og færre barn vil på lang sikt føre til at det nettopp blir færre unge og voksne i forhold til antall eldre. Det er en gammel og god visdom at det er barna og barnebarna som er vår beste «eldreforsikring», og den gjelder fortsatt.