Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

blogg

Kari Sørgaard (seniorrådgiver, SSP) , 19.03.2015 14:17

Helsefagarbeidere, hvor er dere?

Høsten 2014 omtalte mediene en OECD-rapport om Norge. Rapporten konkluderer med at det er høyt frafall i fagopplæringen her i landet, noe som igjen bidrar til mangel på faglært arbeidskraft. Samtidig anbefaler OECD Norge å styrke insentivene for at flere skal jobbe i yrker med mangel på arbeidskraft. Det er alminnelig enighet om at det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren.


Videre leser jeg i rapporten at arbeidsmarkedsdeltakelsen blant eldre er høy i Norge, men nesten en fjerdedel over 55 år er registrert som uføre. En stor del av dem arbeidet nettopp innenfor denne sektoren. Slik jeg ser det har det mye med lønn og arbeidsforhold å gjøre. Faget har rett og slett dårlig status

Karriereveiledning

I OECD-rapporten blir Norge dessuten anbefalt å utvikle et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Når det gjelder utvikling av et helhetlig system for livslang karriereveiledning satser Norge på dette området gjennom VOX. VOX er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring og skal derigjennom bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Nasjonal enhet for karriereveiledning ligger under VOX og utvikler og koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge. Målet er å øke tilgangen til tjenestene, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser.

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Under delmål 3, som er å forlenge yrkesaktiviteten, er det pr d.d ingen konkrete forslag til strategier og tiltak. For eksempel karriereveiledning - for den som måtte ønske et jobbskifte i voksen alder.

Hvorfor ikke ta rådene fra OECD på alvor?

Styrk insentivene for at flere skal jobbe i yrker med mangel på arbeidskraft og tilby karriereveiledning i hele livsløpet. Eldre arbeidstakere i Norge har relativt gode grunnleggende ferdigheter. (Kilde: PIAAC-undersøkelsen 2011-2012). De er med andre ord en viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Kanskje vil vi ved å følge rådene fra OECD, finne flere helsefagarbeidere rekruttert både blant unge og seniorer, kvinner og menn?

Kari Sørgaard
Tidligere sykepleier med 20 års erfaring innenfor helse- og omsorgssektoren i Oslo kommune og 17 års erfaring som rådgiver og administrativ leder ved Senter for seniorpolitikk.