fripolise-og-investering

Nå kan du investere fripolisen din som du vil

Investeringsvalg på fripolisen er en fin mulighet, men du bør være helt sikker på at du kjenner risikoen ved å gå over på investeringsvalg med fripolisen. Overgang til investeringsvalg vil passe fint for noen, men ikke alle.
 

En fripolise er en pensjonsrettighet fra tidligere arbeidsforhold i privat sektor der pensjonsordningen var ytelsesbasert. Vet utgangen av 2017 fantes det over 900 000 fripoliser  i Norge. Dersom du har en slik fripolise skal du hver vår få tilsendt en kontoutskrift fra forsikringsselskapet eller pensjonskassen som viser midlene på fripolisen og årlig pensjon fra 67 år. Om du lurer på om du har en fripolise kan du sjekke dette på www.norskpensjon.no


Fripolisene har generelt hatt liten eller ingen økning i sine pensjoner over lang tid. Dette skyldes blant annet at det først er når avkastning blir høyere enn den renten som allerede er garantert i fripolisen, at pensjonsytelsene kan økes. Den garanterte renten har din tidligere arbeidsgiver allerede fått glede av ved at de har betalt en lavere premie enn de ellers måtte gjøre. Mange fripoliser er basert på premieinnbetalinger der den garanterte renten er så høy som 4 prosent.

Ekstra krav til avsetninger i livselskapene, finanskrise og ekstra avsetninger fordi folk lever lenger enn før har nå i mange år spist opp det som måtte være av avkastningsoverskudd. Forsikringsselskapene har varslet at de ikke venter overskudd på fripoliser på mange år, blant annet fordi de må investere fripolisemidlene på en sikker måte for å sikre seg at de oppnår avkastning på nivå med den garanterte renten, noe som ikke gir særlig mulighet for overskudd.
 
Fra 2014 ble det åpnet for at du kan ha såkalt «investeringsvalg» på fripoliser. Dette gjelder kun den delen av midlene på fripolisen som er knyttet til alderspensjonen.
Med investeringsvalg vil den enkelte kunne påvirke forventet avkastning og dermed mulig pensjon på fripolisen. Samtidig vil en slik mulighet også øke risikoen for større svingninger i avkastningen (også negative), og du sier fra deg det garanterte pensjonsnivået som ligger i fripolisen.

Det er gitt strenge krav til informasjon fra forsikringsselskapene knyttet inngåelse av avtale om investeringsvalg for fripolisen. Forsikringsselskapene har sammenfattet disse kravene i en bransjeavtale om informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg. Du kan gjerne benytte avtalen som en sjekk for å se om du har fått den informasjonen du skal få. I avtalen sies det også noe om hvordan du kan se hva som vil kunne være forventet avkastning på dine investeringer.

Forsikringsselskapene kan bruke en såkalt «teknisk rente» for å beregne anslag på årlig pensjon dersom du velger investeringsvalg på fripolisen. Dersom det brukes en slik teknisk rente, vil beregnet forventet årlig pensjon bli høyere fra utbetalingstidspunktet enn ellers. Årlig pensjon blir høyere fordi det forutsettes at du får en avkastning etter uttak av pensjon som du kan bruke til øke pensjonen på utbetalingstidspunktet. Den tekniske renten er imidlertid ikke garantert, slik at dersom avkastningen blir lavere enn den forutsatte tekniske renten, så vil pensjonsytelsene dine bli satt ned.

Den tekniske renten skal i utgangspunktet kun beregnes ut fra avkastning som forventes å være høyere enn lønns- og prisstigningen i samfunnet. En slik avkastning bør være fratrukket kostnader. Med de avkastningsprognosene som er angitt i bransjens informasjonsavtale bør den tekniske renten være 0 på det nåværende tidspunkt. Enkelte forsikringsselskap benytter likevel en teknisk rente uten å ta hensyn til at den skal være høyere enn lønns- og prisstigningen i samfunnet.

Én av flere årsaker til at ikke mange ikke har gått på investeringsvalg til nå, er at de fleste fripolisene har vært inne i en periode der forsikringsselskapene over noen år har måttet benytte overskudd til å fylle opp med midler fordi folk lever lenger enn før. Myndighetene har krevet at en fripolise må være ferdig med denne opptrappingen før den kan gå over på investeringsvalg.

Til nå er det Storebrand som har vært mest aktive i å tilby sine kunder investeringsvalg på fripolisen, men flere av de store pensjonsleverandørene jobber med å få på plass et godt tilbud. Ved utgangen av 2017 var det under 20 000 fripoliser med investeringsvalg.

Her er noen tips dersom du skal vurdere å gå over på investeringsvalg med fripolisen din:

  1. Vurder nøye om du vil gå bort fra den avkastningsgarantien du har i dag og gå over på noe som kan gi varierende (også synkende) pensjonsytelser, og se det gjerne i sammenheng med hvor mye pensjon du forventer å få fra andre steder.
  2. Vurder om avkastningsforutsetningene som benyttes er realistiske, og vurder risikoen ved investeringsvalget.
  3. Overgang til investeringsvalg gir økte kostnader (både administrasjonskostnader og forvaltningskostnader) på fripolisen, så sjekk kostnadene på hele fripolisen (også uføre- og etterlattepensjon) før og etter en overgang til investeringsvalg.
  4. Be om opplysninger om hvor høy avkastningen må være for at avkastningen fratrukket kostnader kan gi samme årlige pensjon fra 67 år som i den garanterte fripolisen.
  5. Sjekk om det er benyttet en teknisk rente når anslag på fremtidig pensjon er beregnet. Be om en beregning uten slik teknisk rente.

 

Bransjeavtale om informasjon

 

Mer om fripoliser finnes i lov om foretakspensjon § 4-7 a og § 4-7 b