na-kan-offentlig-tjenestepensjon-ogsa-beregnes

Nå kan offentlig tjenestepensjon også beregnes

Nå kan offentlig tjenestepensjon beregnes også for de født etter 1953, og samordning mot privat AFP opphører.

Etter 2011 har det ikke vært mulig å beregne hva de som er født i 1954 eller senere vil få i offentlig tjenestepensjon fordi regelverket for beregning av samordning mot ny folketrygd ikke har vært klart. I juni 2018 vedtok Stortinget nye regler som definerer hvordan offentlig tjenestepensjonen skal beregnes for de som får ny alderspensjon fra folketrygden. Dette betyr at det nå er mulig å beregne anslag på fremtidig pensjon opptjent i dagens pensjonsordning for alle offentlig ansatte.


Partene i offentlig sektor ble 3. mars 2018 enige om å erstatte dagens pensjonsordning med en ny tjenestepensjon og en ny AFP-ordning. De nye reglene Stortinget vedtok i juni berører ikke denne nye pensjonsordningen, men kun pensjon opptjent i dagens ordning frem til overgangen til en ny tjenestepensjonsordning innføres i 2020, samt for de som skal beholde dagens løsning også etter at ny tjenestepensjonsordning er innført.

Dagens offentlige tjenestepensjonsordning er en såkalt bruttopensjonsordning. Det vil si at ordningen garanterer et visst samlet pensjonsnivå når tjenestepensjonen ses i sammenheng med alderspensjon fra folketrygden. Dette omtales som samordning, og innebærer at det gjøres fradrag i offentlig tjenestepensjon for den alderspensjonen en person får fra folketrygden. Reglene for slik samordning finnes i samordningsloven.

Samordningsloven har frem til nå kun regulert hvordan offentlig tjenestepensjon skal ses i sammenheng med gammel alderspensjon fra folketrygden, det vil si alderspensjonsmodellen som gjelder for årskull til og med 1953-kullet. Alle som er født senere enn dette vil helt eller delvis få alderspensjon fra folketrygden fra en ny pensjonsordning som ble innført i 2011. Frem til nå har det ikke vært bestemt hvordan offentlig tjenestepensjon skal ses i sammenheng med slik alderspensjon fra folketrygden.  Nå er imidlertid loven vedtatt endret slik at pensjonsinnretningene vil kunne beregne tjenestepensjon for alle ansatte, og de som er født i 1954-kullet eller senere.

Hvordan samordnes tjenestepensjon og folketrygd?
Utgangspunktet for samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden er at tjenestepensjonen før levealdersjustering i utgangspunktet utgjør 66 prosent av siste lønn (gitt full opptjening, minst 30 år), og at det så gjøres et fradrag som tilsvarer pensjon fra folketrygden. Av ulike grunner gjøres det imidlertid ikke fradrag for hele folketrygdpensjonen. Derfor blir samlet pensjon fra tjenestepensjon og folketrygd i realiteten noe høyere enn de 66 prosentene tjenestepensjonsordningen garanterer (før levealdersjustering). Dette omtales gjerne som at det oppstår såkalte samordningsfordeler. Hvor store samordningsfordelene er for den enkelte pensjonist avhenger av ulike forhold.

Reglene som nå er vedtatt for hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med ny alderspensjon i folketrygden innebærer at det heller ikke ved samordning med ny alderspensjon skal gjøres fradrag for hele folketrygdpensjonen. Det skal med andre ord gis samordningsfordeler også til de som er født senere enn 1954.

Levealdersjustering
I forbindelse med pensjonsreformen ble det innført levealdersjustering av alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon. Levealdersjustering innebærer at pensjonene skal justeres for utviklingen i befolkningens levealder, slik at dersom folk lever lengre enn tidligere skal den opptjente pensjon fordeles over flere utbetalingsår. Dermed blir årlig pensjon fra samme uttaksalder lavere for yngre årskull.

Rent teknisk gjennomføres levealdersjusteringen ved hjelp av levealdersjusteringsfaktorer som fastsettes av NAV for hvert enkelt årskull. Siden opptjeningsmodellene i gammel og ny alderspensjon i folketrygden er ulike, finnes det ulike levealdersjusteringsfaktorer for de to modellene, henholdsvis forholdstall og delingstall.

Utgangspunktet for levealdersjustering av offentlig tjenestepensjon har vært at slik pensjon skal levealdersjusteres «på samme måte som» alderspensjon fra folketrygden. Frem til nå har derfor offentlig tjenestepensjon blitt levealdersjustert med forholdstall som altså gjelder for den gamle folketrygdmodellen. Stortinget har nå bestemt at offentlig tjenestepensjon som skal samordnes med ny alderspensjon skal levealdersjusteres med delingstallene som benyttes for å levealdersjustere alderspensjon fra ny folketrygd.

Dette høres umiddelbart ut som en helt uproblematisk beslutning, men den har blitt diskutert fordi bruk av delingstall i stedet for forholdstall gir strengere levealdersjustering, og dermed lavere pensjoner, enn fortsatt bruk av forholdstall. Figuren under illustrerer hvor stor en pensjon som for 1953-kullet ville blitt 66 prosent av sluttlønn etter levealdersjustering vil bli yngre årskull med fortsatt bruk av forholdstall (den grønne linjen) og ved overgang til delingstall (den stiplede linjen) slik Stortinget nå har vedtatt.Fjerning av samordning med privat AFP
I forbindelse med pensjonsreformen ble det i 2011 bestemt at alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning skal samordnes med AFP i privat sektor. Dette innebærer at de som får utbetalt privat AFP samtidig som offentlig tjenestepensjon skal få avkortet tjenestepensjonen. Årskullene til og med 1953-kulllet får et overgangstillegg på 85 prosent av fradraget, slik at disse i realiteten kun avkortes for 15 prosent av mottatt AFP.


For yngre årskull skulle overgangstillegget fases ut med 1/10 for hvert årskull fra og 1954-kullet, slik at 1963-kullet og yngre årskull skulle bli avkortet krone for krone i mottatt AFP. I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 var det enighet om at dette skulle endres, og Stortinget har nå vedtatt at fradraget for privat AFP skal være 15 prosent av privat AFP til og med 1962-kullet, og deretter avskaffes for yngre årskull.