ovre-aldersgrenser-i-norsk-arbeidsliv

Øvre aldersgrenser i norsk arbeidsliv


(Per 1. juli 2015) Tekst advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirma SBDL (Storeng, Beck & Due Lund).
 
 1. 1. INNLEDNING

  Tradisjonelt benyttes begrepet «aldersgrense» i arbeidslivet om plikten til å fratre stillingen når arbeidstakeren når en viss alder. Dette må ikke forveksles med «pensjonsalder», som er den alder hvor man har rett til å ta ut alderspensjon.

  I norsk rett er reguleringen av aldersgrenser spredt over flere ulike lover, forskrifter og avtaler. Hvilken aldersgrense som gjelder avhenger av hvem som er arbeidsgiver, hvilken sektor arbeidstakeren arbeider i og hvilken yrkesgruppe det er snakk om. Konsekvensen av at aldersgrensen nås er også ulikt regulert.

  Det finnes følgelig ingen generell bestemmelse i norsk lovgivning som angir én bestemt aldersgrense som gjelder for alle arbeidstakere uansett yrkesgruppe eller arbeidsgiver. Hva slags aldersgrense som gjelder må derfor avgjøres konkret for hver enkelt arbeidstaker. Denne fremstillingen er ment å være veiledende i den forbindelse. 

  Fremstillingen nedenfor vil gi en kort oversikt over aldersgrensene i norsk rett. Til slutt følger en ikke-uttømmende liste over aldersgrenser for noen utvalgte yrkesgrupper.

   
 2. 2. ULIKE ALDERSGRENSER I NORSK LOVGIVNING

  1. 2.1 Oversikt over det rettslige grunnlaget for aldersgrenser i ulike sektorer 72 års-grensen i privat sektor
   Aldersgrenser i privat sektor reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-13a, hvor det fremgår at den generelle hovedregelen er 72 år. Denne grensen er strengt tatt ingen øvre aldersgrense med pliktig fratreden, men angir når det alminnelige stillingsvernet bortfaller. Det er således ingenting i veien for at man arbeider lenger om begge parter ønsker det. Arbeidsgiver trenger imidlertid ingen saklig begrunnelse for å avslutte ansettelsesforholdet etter at arbeidstaker er fylt 72 år. Før 1. juli 2015 var aldersgrensen 70 år. 

   Arbeidstaker har uansett krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden og fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varselet er kommet frem til arbeidstaker. Arbeidsgiver som ønsker at arbeidstaker skal avslutte sitt ansettelsesforhold under henvisning til aldersgrensen, må således sende skriftlig varsel senest seks måneder før arbeidstaker fyller 72 år.


   Bedriftsinterne aldersgrenser
   Arbeidsmiljøloven § 15-13a gir arbeidsgiver en adgang til å fastsette bedriftsinterne/ bedriftsfastsatte aldersgrenser. Loven er endret med virkning fra og med 1. juli 2015 og har nå følgende ordlyd:

   «Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeidsgiver og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning».

   Det er en forutsetning at aldersgrensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende overfor arbeidstaker. I tillegg må den være kjent, konsekvent praktisert og kombinert med en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

   For at en aldersgrense skal være tilstrekkelig kjent må den være formidlet på en klar og tydelig måte, som er egnet til å spre kunnskap om ordningen hos de ansatte. Det stilles ikke krav til at hver enkelt ansatt rent faktisk kjenner til aldersgrensen. Det avgjørende spørsmålet er hvor god informasjon som er gitt og hvordan den ble formidlet. 

   For at en aldersgrense skal være tilstrekkelig konsekvent praktisert må arbeidsgiver bare helt unntaksvis la enkelte arbeidstakere fortsette å arbeide etter oppnådd bedriftsintern aldersgrense, eksempelvis for å avslutte et prosjekt eller ved å sørge for kompetanseoverføring i en begrenset periode. Utgangspunktet er at tvungen avgang ved oppnådd bedriftsintern aldersgrense skal gjelde likt for alle.

   I tillegg er det et krav at arbeidstaker har rett til direkte overgang til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. I lys av avgjørelser fra EU-domstolen stilles det ikke strenge krav til tjenestepensjonsordningens størrelse.

   Virksomheter som før 1. juli 2015 praktiserte lovlige bedriftsinterne aldersgrenser på eksempelvis 67 år, har anledning til å videreføre disse i ett år (til og med 30. juni 2016), eller om den lavere aldersgrensen er fastsatt i en tariffavtale; inntil avtaleperioden utløper. Arbeidsgiver som ønsker å benytte seg av overgangsordningen, må uansett være oppmerksom på varslingsfristen på seks måneder. 

   Det er for øvrig fortsatt adgang til å ha en lavere aldersgrense enn 70 år dersom dette anses nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. Dette kan for eksempel gjelde arbeidstakere som arbeider i Nordsjøen. Det er viktig å presisere at regelen innebærer en svært snever unntaksregel og vil tolkes strengt.


   Særaldersgrenser i det offentlige

   Statlig sektor 
   Arbeidsmiljøloven § 15-13 a gjelder ikke for arbeidstakere som omfattes av tjenestemannsloven eller som er embetsmenn. Av aldersgrenseloven § 2, som gjelder for offentlige tjenestemenn, fremgår at den alminnelige aldersgrensen er 70 år, men at det kan fastsettes lavere aldersgrense for stillinger hvor:

   a. Tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på tjenestemennene slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år.
   b. Tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier.

   De lavere aldersgrenser kan være 68, 65, 63 og 60 år. 

   Dette innebærer at dersom ikke en annen aldersgrense er fastsatt i særlovgivning, gjelder den alminnelige regelen om aldersgrense på 70 år. 

   Konsekvensen av at den aktuelle aldersgrensen er oppnådd er at statens tjenestemenn plikter å fratre tjenesten ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd.

   Tjenestemannen kan likevel, etter søknad, fortsette i stillingen utover den aktuelle aldersgrensen hvis vedkommende fremdeles oppfyller stillingens krav, og ansettelsesmyndigheten treffer beslutning om det. Tjenestemannen kan i så tilfelle fortsette i sin stilling til fylte 75 år. Dette er regulert i aldersgrenseloven § 3. Unntaksbestemmelsen gjelder ikke høyesterettsdommere som plikter å avslutte ansettelsesforholdet ved fylte 70 år.

   Når det gjelder de enkelte særaldersgrenser vises det til oversikten nedenfor. Disse følger for øvrig ofte av lønns- og stillingskodesystemet i staten som er utarbeidet av fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.


   Kommunal og fylkeskommunal sektor
   Arbeidsmiljølovens generelle 72-årsgrense gjelder for kommunal og fylkeskommunal sektor, men for de fleste stillinger er det tariffrettslig forankret og/eller regulert i forskrift om pensjonsordning for kommunalt ansatte, at kommunal og fylkeskommunalt ansatte skal følge statlig sektor når det gjelder aldersgrenser. De konkrete reglene om aldersgrense i kommunal sektor følger av rundskriv 10a og 10b og er utformet tilsvarende som for statlig sektor. 

   For øvrig fremgår det av Hovedtariffavtalen for kommunene at partene er enige om at aldersgrenseloven for statsansatte er utgangspunktet for aldersgrensene i kommunene (avtalens punkt 2.1.3, jf. 2.4.1). Det innebærer at partene har en viss adgang til å sette aldersgrenser på agendaen og gjøre spørsmålet til gjenstand for forhandlinger i tariffoppgjør. Det er ukjent om denne adgangen har blitt benyttet i praksis. 

   Aldersgrenser i kommunal og fylkeskommunal sektor som er begrunnet på tilsvarende måte som i aldersgrenseloven § 2, gjelder inntil annet er bestemt.

   Aldersgrenser i kommunal og fylkeskommunal sektor reguleres hovedsakelig av forskrift om pensjonsordning for kommunalt ansatte. Forskriften fastsetter ingen konkrete regler om aldersgrenser, men angir at kommunal sektor skal følge statlig sektor når det gjelder aldersgrenser. De konkrete reglene om aldersgrense i kommunal sektor følger av rundskriv 10a og 10b og er utformet tilsvarende som for statlig sektor. 

   For øvrig fremgår det av Hovedtariffavtalen for kommunene at partene er enige om at aldersgrenseloven for statsansatte er utgangspunktet for aldersgrensene i kommunene (avtalens punkt 2.1.3, jf. 2.4.1). Det innebærer at partene har en viss adgang til å sette aldersgrenser på agendaen og gjøre spørsmålet til gjenstand for forhandlinger i tariffoppgjør. Det er ukjent om denne adgangen har blitt benyttet i praksis.

    
 3. 3. OVERSIKT OVER ULIKE ALDERSGRENSER I NORSK RETT

  I norsk rett er reguleringen av aldersgrenser spredt over flere lover og forskrifter. Utover lovene nevnt ovenfor, finnes særlover og forskrifter som regulerer aldersgrenser for utøvelse av spesielle yrker. Dersom det finnes slik regulering som angir en annen aldersgrense enn den som følger av alminnelige regler, er det aldersgrensen i den særlige reguleringen som gjelder. Slik lovgivning og forskrift gjelder hovedsakelig yrker hvor det kreves autorisasjon fra offentlige myndigheter for å utøve yrket. Det finnes også særskilte bransjeklausuler, for eksempel praktiserer mange kommuner en øvre aldersgrense på 70 år for tildeling av fastlegehjemmel. Det finnes også en rekke støtteordninger som faller bort ved fylte 70 år, for eksempel til fiskere eller bønder. 

  Tabellen bygger på en oversikt utarbeidet for SSP av advokatkontoret Thommessen 17. juni 2011 og gir en oppdatert oversikt over aldersgrenser i lover og forskrifter for ulike yrkesgrupper.

   
  Hjemmel Aldersgrense Virkeområde
  Aldersgrenseloven § 3, jf. § 2 75 år Maksimal aldersgrense i staten, betinget av vedtak fra tilsettingsmyndighet
  Helsepersonell-loven § 48 (2) Aldersgrense for autorisasjon som helsepersonell
  Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 4 Aldersgrense for autorisasjon som dyrehelsepersonell
  Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy § 37a Aldersgrense for kjøreseddel ved yrkestransport
  Arbeidsmiljøloven § 15-13a 72 år Alminnelig aldersgrense i arbeidsmiljøloven. Gjelder i privat sektor og kommunal og fylkeskommunal sektor som ikke har særskilte aldersgrenser.
  Aldersgrenseloven § 2 70 år Alminnelig aldersgrense i staten
  Arbeidsmiljøloven 15-13a Laveste grense for bedriftsinterne aldersgrenser i privat sektor (dog overgangsordning til 1. juli 2016)
  Forskrift om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte § 2(2) Alminnelig særaldersgrense i kommune/fylkeskommune
  Forskrift om aldersgrense for sykepleiere §§ 1 og 3 Sykepleiere (overordnede/ administrative stillinger og undervisningsstillinger)
  Lov om pensjonsordning for apotekervirksomhet Apotekere og ansatte i apotekervirksomhet
  Lov om oppdragstakere i beredskaps- og familiehjem Oppdragstakere i beredskaps-/familiehjem etter kontrakt med staten
  Skipsarbeidsloven § 5-12 70 år Arbeidstaker som har sitt arbeid om bord på norsk skip
  Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn (§2) 68 år Særaldersgrense i staten (ikke i bruk)
  Forskrift om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte (§2(2)), jfr. Rundskriv 10a og 10b 67 år Særaldersgrense i kommunene: Hjelpepleiere
  Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn (§2) 65 år Særaldersgrense i staten (utvalgte stillinger): Renholdspersonale, kystverket, forsvaret, kriminalomsorgen, jernbaneverket, luftfartsverket, spesialpedagogiske stillinger, sykepleierpersonale mfl.
  Forskrift om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte (§2(2)), jfr. Rundskriv 10a og 10b Særaldersgrense i staten (utvalgte stillinger): Renholdspersonale, kystverket, forsvaret, kriminalomsorgen, jernbaneverket, luftfartsverket, spesialpedagogiske stillinger, sykepleierpersonale mfl.
  Forskrift om sertifisering av flygere(JAR-FCL-forskriften) Flygere (forutsatt at vedkommende er den eneste over 60 år i en flerpilotbesetning).
  Forskrift om aldersgrense for sykepleiere (§§2 og 4) Sykepleiere
  Aldersgrenseloven § 2 63 år Særaldersgrense i staten (utvalgte stillinger): organisasjonstillitsvalgte, politi- betjent/førstebetjent/overbetjent, fengselsbetjent, stillinger i fiskeridirektoratet.
  Aldersgrenseloven § 2 60 år Særaldersgrense i staten(utvalgte stillinger): Dykkerinstruktør, enkelte politibetjent stillinger, diverse stillinger i forsvaret mfl.
  Forskrift om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte(§2(2)), jfr. Rundskriv 10a og 10b Særaldersgrense i kommunene (utvalgte stillinger): Ambulansesjåfører, brannvesenet mfl.
  Forskrift om sertifisering av flygere(JAR-FCL-forskriften) Flygere
  Statens pensjonskasse Dersom summen av alder og tjenestetid er 85 år eller mer, kan man fratre inntil 3 år før aldersgrensen Gjelder normalt alle som omfattes av statens pensjonskasse. Benyttes ofte av politifolk, sykepleiere, hjelpepleiere mm
  Operapensjonsloven(§2) 56 år Korsangere ved Den Norske Opera
  Operapensjonsloven(§2) 52 år Sangsolister ved Den Norske Opera
  Operapensjonsloven(§3(1)) 41 år Ballettdansere ved Den Norske Opera