pensjon-i-arbeidsforhold-afp-og-tjeneste-pensjon_2

Pensjon i arbeidsforhold – tjenestepensjon

 

Oversikt over tjenestepensjonsordninger

 
Ytelsesbaserte ordninger er ordninger der årlig pensjon er definert, mens innskuddsbaserte ordninger er ordninger der årlig innbetaling er bestemt, og årlig pensjon beregnes ikke før ved pensjonsuttak. Alle offentlige ordninger er ytelsesbasert, mens de private ordningene kan være ytelsesbasert eller innskuddsbasert. Hybridpensjon, som er tillatt fra 01.01.2014, er innskuddsbasert.

  Noen hovedregler for offentlig og privat tjenestepensjon er gitt under:
  Offentlig Privat ytelses-ordning Privat innskudds-ordning Privat hybrid-pensjon
Størrelsen på pensjon 66 % av lønn opp til 12 G inklusive folketrygden , levealders-justeres Avhengig av avtalen, normalt 65 eller 66 % av lønn opp til 12 G inklusive en beregnet (antatt) folketrygd Avgjøres først ved pensjons-utbetaling, og avhenger av innbetalte beløp og oppnådd avkastning samt verdiutvikling på kapitalen, innbetalte beløp er som hovedregel ikke sikret mot verdifall Avgjøres først ved pensjons-utbetaling, avhenger av innbetalt beløp og enten oppnådd avkastning eller reguleringen av G, samt «dødelighetsarv» og forventet gjenstående levetid ved uttak
Krav til opptjeningstid for full pensjon 30 år, kan øke til inntil 40 år om du slutter før uttak av pensjon Normalt 30 år Alleåropptjening: hvert år gir opptjening Alleåropptjening: hvert år gir opptjening
Arbeidstaker-innskudd Som regel 2 % av lønn Som regel ingenting, men kan være maksimalt 4 % av lønn og maksimalt halve premieinnbetalingen til pensjonsordningen Som regel ingenting, men kan være maksimalt 4 % av lønn, og maksimalt halvparten av samlet innskudd Som regel ingenting, men kan være maksimalt halvparten av lovlig innskudd
Utbetalings-periode Livsvarig Avtalefrihet, men som regel livsvarig Som regel utbetales pensjonen i 10 eller 15 år, minimum til 77 år. Hovedregel er livsvarig, men kan utbetales minimum i 10 år og til 80 år
Fleksibelt pensjonsuttak Fra 67 til 70 år Fra 62 til 75 år Fra 62 til 75 år Fra 62 til 75 år
Samordning Samordnes mot folketrygden Ingen samordning Ingen samordning Ingen samordning
Regulering/ økning av pensjon Reguleres med veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng Reguleres ut fra overskudd eller mer dersom arbeidsgiver har bestemt det inntil økningen i G Reguleres som regel ut fra eget overskudd Reguleres ut fra eget overskudd, eller som i folketrygden (og offentlig tjenestepensjon) dersom arbeidsgiver  betaler for dette
Type pensjonsytelser Alderspensjon, uførepensjon og innskuddsfritak, ektefellepensjon og barnepensjon Alderspensjon og premiefritak, ofte også uførepensjon kan også ha ektefellepensjon,  barnepensjon og samboerpensjon Alderspensjon og innskuddsfritak, kan tilknytte uføre- og etterlatte-pensjoner, som for ytelsesordninger Alderspensjon og innskuddsfritak kan tilknytte uføre- og etterlattepensjoner som for ytelsesordninger
Rettigheter etter avsluttet arbeid Oppsatt pensjonsrett Fripolise Pensjons-kapitalbevis Pensjonsbevis
Andre tilleggsavtaler på arbeidsplassen Enkelte arbeidsgivere gir pensjon også for lønn over 12 G Enkelte arbeidsgivere gir pensjon også for lønn over 12 G Enkelte arbeidsgivere gir pensjon også for lønn over 12 G Enkelte arbeidsgivere gir pensjon også for lønn over 12 G
G = folketrygdens grunnbeløp


Oversikt over tjenestepensjonsmarkedet finnes i FNOs statistikker.
For informasjon om offentlig tjenestepensjon, se filmen ”Offentlig tjenestepensjon”.
For informasjon om privat tjenestepensjon, se filmen ”Privat tjenestepensjon”.