uforepensjon-fra-folketrygden

Oversikt over uførepensjonsordninger i folketrygden og tjenestepensjon

 
Uførepensjonsordningen tilknyttet private tjenestepensjonsordninger er frivillig.
 

 
Ny uføretrygd i folketrygden Offentlig tjenestepensjon Privat tjenestepensjon
Type pensjonsordning
 
Nettopensjon Nettopensjon
Størrelse på pensjon 66% av lønn En viss prosent av lønn:
  • 3% lønn opp til 6 G
  • 69% av lønn mellom 6 og 12 G 


I tillegg gis det et inntektsuavhengig kronetillegg på 0,25 G (tillegget skal ikke utgjøre mer enn 6% av lønn) 

 
En viss prosent av lønn:
  • 3% lønn opp til 6 G
  • 69% av lønn mellom 6 og 12 G 


I tillegg kan det gis det et inntekts-uavhengig krone-tillegg på 0,25 G (tillegget skal ikke utgjøre mer enn 6% av lønn)
Barnetillegg 40% av G for hvert barn under 18 år.
Avkortes hvis den uføre har personinntekt over et fribeløp.


Fra 01.01.2016 er det innført et tak på summen av uføretrygd og barnetillegg på 95% kompensasjonsgrad brutto, det vil si maks 95% av inntekt før uførhet. De som har fått innvilget barnetillegg før 01.01.2016 har særskilte overgangsregler frem til 2019 (tillatt med høyere sum av uføretrygd og barnetillegg).
4% av lønn opp til 6 G for hvert barn under 18 år, likevel maksimalt 12% av lønn. Frivillig: Maksimalt 
4% av lønn opp til 6 G for hvert barn under 18 år, likevel maksimalt 12% av lønn.
Ektefelletillegget Ikke ektefelletillegg Ikke ektefelletillegg Ikke ektefelletillegg
Samordning/avkortning Barnetillegget reduseres hvis den uføre har personinntekt over et fribeløp  Størrelsen på uførepensjonen avkortes dersom tjenestetiden frem til pensjonsalder er mindre enn 30 år Avkortes mot rettigheter fra fripoliser, og oppsatt rettighet fra offentlig ordning
Lønn som benyttes for fastsettelse av uføreytelse Gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt i folketrygden de 3 beste av de 5 seneste årene Lønn hos arbeidsgiver, ikke overtid mm Lønn hos arbeidsgiver, ikke overtid mm
Øvre tak for lønn som gir rett til pensjon 6 G 12 G     12 G
Krav til opptjenings-/tjenestetid Avkortes om opptjeningstiden er kortere enn 40 år Minimum 30 år ved pensjonsalder for full opptjening Uavhengig av tjenestetid
Skatt Som lønnsinntekt Som for folketrygden     Som for folketrygden
Regulering av ytelsen Følger utviklingen i G (lønnsvekst) Følger utviklingen i G (lønnsvekst) Bestemmes ut fra avkastning i kollektivporteføljen,  maksimalt lik utviklingen i G
Om bedriften betaler, regulering lik utviklingen i G
Uføregrad som gir rett til uføreytelse Minst 50% ufør Minst 20% ufør Minst 20% ufør
Opptjening av alderspensjonsrettigheter  Til 62 år Til 67 år, evt. til aldersgrensen for stillingen om denne er lavere Som regel til 67 år
Overgang til alderspensjon Ved 67 år Ved 67 år, evt. ved aldersgrensen for stillingen om denne er lavere Fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år, kan ikke ta ut mer alderspensjon og uførepensjon enn at det tilsvarer en uttaksgrad på 100%, varer uansett ikke lenger enn til 67 år
Kombinasjon av uføreytelse og arbeidsinntekt  Kan ha inntekt fra dag én. Uføreytelsen reduseres gradvis ved inntekt over 0,4 G. Uføregraden står fast. Som for ny uføretrygd i folketrygden Som for ny uføretrygd i folketrygden
Rettigheter ved fratreden
(etter å ha sluttet hos arbeidsgiver)
Har rett uansett om en har arbeidet eller ikke Oppsatt rett ut fra tid en har arbeidet i offentlig sektor Frivillig, men hovedregel: ingen rett etter fratreden
G er folketrygdens grunnbeløp, veksten i G skal tilsvare gjennomsnittlig lønnsvekst