statistikk

Statistikk

Seniorer i arbeidslivet

Arbeidskraftundersøkelsen (SSB).
Eldre i arbeidslivet, rapport 2006/9 (SSB).
Arbeidsstyrken etter alder og kjønn (SSB).
Arbeidsledige etter alder og kjønn (SSB).
Stortingsmelding nr. 6 (2006-2007) Om seniorpolitikk.

Pensjonering og sykefravær

Arbeid og velferd
Oversikt over AFP-uttak (NAV)
NAV og kunnskap (statistikk og analyser)

Levealder og folketall

Befolkningsframskrivninger 2010-2060 (SSB)
Færre unge, flere eldre (SSB).
Hva skjer med befolkningsutviklingen? Samfunnsspeilet nr. 3, 2006 (SSB).
Kvinners forsprang i levealder minker. Befolkningsstatistikk. Døde, 2006 (SSB)

Internasjonalt

FN: World Population Ageing 1950-2050.
FN: World Population Prospects The 2006 Revision, Executive Summary.
OECD Employment Outlook 1989 - 2015

Seniorpolitisk barometer

Norsk seniorpolitisk barometer er en undersøkelse som Synovate gjenomfører en gang årlig på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Formålet er å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål både blant ledere og i den øvrige befolkningen. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2003.
Norsk seniorpolitisk barometer 2018
Norsk seniorpolitisk barometer 2017
Norsk seniorpolitisk barometer 2016
Norsk seniorpolitisk barometer 2015
Norsk seniorpolitisk barometer 2014
Norsk seniorpolitisk barometer 2013
Norsk seniorpolitisk barometer 2012
Norsk seniorpolitisk barometer 2011
Norsk seniorpolitisk barometer 2010
Solem, P.E. (2010) Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag. NOVA-rapport nr. 5/10
Norsk seniorpolitisk barometer 2009
Solem, P.E. & Mykletun , R.J. (2009) Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008. NOVA-rapport nr. 20/09
Norsk seniorpolitisk barometer 2008
Solem, P.E. (2008) Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft.  NOVA-rapport nr. 12/08
Norsk seniorpolitisk barometer 2007.
Norsk seniorpolitisk barometer 2006.
Norsk seniorpolitisk barometer 2005.
Norsk seniorpolitisk barometer 2004.
Norsk seniorpolitisk barometer 2003.