Bransjeark for barnehager

Fortsatt bekymret for frafall

Utdanningsforbundet er bekymret for at ansatte i barnehagene faller fra altfor tidlig.

Av Berit Solli, 22. mai 2023

Hege Valås

Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet. (Foto: Stig Weston)

Barnehager har mange eldre arbeidstakere. Senter for seniorpolitikk la i samarbeid med Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KS frem en Fafo-rapport om seniorene i barnehager høsten 2020. Og nå i 2023 har Senter for seniorpolitikk avrundet det langvarige arbeidet med at alle ti bransjene fått korte faktaark.

Se barnehagenes faktaark om tiltak og status i barnehagesektoren her.

Hva skjer i bransjen nå?

«Utdanningsforbundet har flere landsmøtevedtak som treffer våre seniorer og deres arbeidshverdag,” forteller nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås.

  • «Utdanningsforbundet vil arbeide for et livsfasetilpasset arbeidsliv som ivaretar en balanse mellom yrkesliv, familieliv og fritid i de ulike fasene i livet.»
  • «Utdanningsforbundet vil gjennom partsamarbeidet være med på å bidra til å finne tiltak som kan redusere høyt sykefravær og lav avgangsalder i barnehagene. Tiltak som bør diskuteres er organiseringen av arbeidet, seniortiltak, størrelsen på barnegruppene, forsterket barnehagelærernorm og økt bemanning.»

I tillegg har Utdanningsforbundet en satsing på «Trygge og helsefremmende arbeidsplasser». Det er nettopp fordi et godt arbeidsmiljø er viktig for at en skal beholde helsen og kunne stå lenge i arbeid. Pensjonsreformen forventer at en skal jobbe lenger før pensjon, men i barnehager ser vi at mange slutter altfor tidlig. Det er vi bekymret for,” sier Valås.

Arbeidsmiljøet er viktig i alle livsfaser

«Vi er opptatt av å se på arbeidsmiljøet, arbeidets innhold og belastningene i alle arbeidslivsfaser. Det er ikke nok å begynne å gjøre noe når ansatte nærmer seg pensjonsalder. Mange sier det er krevende å jobbe i barnehage, både fysisk og psykisk. Da må vi se på arbeidet i hele løpet,» sier Valås.

Å arbeide for trygge og helsefremmende arbeidsplasser med et godt arbeidsmiljø er en del av Utdanningsforbundets arbeid for å hindre frafall. I dag rapporter mange barnehager om en veldig presset bemanningssituasjon. Vi jobber for en generell styrking av bemanningen i norske barnehager, og en høyere andel barnehagelærere, sier Valås. Økt bemanning er tiltak som barnehagelærere selv peker på som viktig for å kunne stå lenger i arbeid. Den emosjonelle belastningen ved å bære det faglige ansvaret på en avdeling alene, kan også lettes ved at det blir flere med barnehagelærerutdanning.  

Utdanningsforbundet jobber også med at pensjonsordningene må være gode, og er opptatt av at det er viktig både for den enkelte og for samfunnet at flest mulig jobber lengst mulig.

«Men det er litt frustrerende, når vi har et nasjonalt mål om at flere skal kunne jobbe lenger, å se at mange av de som jobber i barnehage, ikke har helse til å jobbe til de kan gå av med en god pensjon. Så her er det et eller annet som ikke går i hop,» sier Valås.

Hun påpeker at det er begrenset hva man får gjort innenfor de rammene barnehagene har. Og at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ikke strekker seg langt nok til å løse alle utfordringene.

IA-bransjeprogram barnehage

Utdanningsforbundet er en stolt part i bransjeprogram barnehage, som er et av virkemidlene i IA-avtalen.

Det at partene sammen har et felles mål om å få ned sykefraværet og hindre frafall gjør at arbeidet blir tatt på alvor. Valås forteller at Utdanningsforbundet har vært veldig engasjerte i arbeidet i bransjeprogrammet. Resultatene og erfaringene bransjeprogrammet har gjort seg, etter at 75 barnehager har jobbet med arbeidsmiljø og sykefravær, er helt klare. Det skjer noe når partene sammen setter søkelys på arbeidsmiljøet.

Partsgrupper i hver barnehage

En av nøklene er at leder, tillitsvalgt og verneombud (HMS-gruppen/partsgruppen) sammen kartlegger bevaringspunkt og utfordringer. Og at de setter inn treffende tiltak i samarbeid med hele personalet.

«Det at partsgruppene i den enkelte barnehage kartlegger sine utfordringer ved å grave så dypt at de finner de egentlige årsakene, og ikke stanser opp ved symptomene (metoden rotårsaksanalyse), gjør at en setter inn riktige tiltak som igjen gir resultater,» forteller Valås.

«De 75 barnehagene som startet opp med bransjeprogrammet og som blir følgeforsket, startet med et sykefravær over gjennomsnittet for barnehager. Det siste året har disse 75 hatt et sykefravær som ligger signifikant under gjennomsnittet. Det er vi som del av bransjeprogrammet stolte over», sier Valås. Det viser at det virker.

Bransjeprogrammets forskning viser også at det er sammenheng mellom arbeidsmiljøet og kvaliteten i tjenesten (NORCE).

Emosjonelle belastninger

I den omfattende Fafo-rapporten fra 2020, som faktaarket bygger på, kom det opp at mange opplever det å jobbe i barnehage som emosjonelt belastende. Særlig pedagogene kjenner på det.

Det å jobbe med mennesker kan være en av grunnene til at en velger å bli barnehagelærer. Likevel ser vi at de emosjonelle belastningene kan bli så store at de på sikt går utover helsa. Vi må bli bedre på å kartlegge og å ta tak i disse utfordringene, for å finne treffende tiltak for forebygging og håndtering av emosjonelle belastninger. Mange av disse situasjonene kan ikke fjernes, men god ledelse og gode muligheter for debrifing er eksempel på gode tiltak, sier Valås.

«Vi er ikke så vant til å se på emosjonelle belastninger som en arbeidsmiljøutfordring hverken i barnehager eller ellers i arbeidslivet, derfor er Utdanningsforbundet opptatt av at det settes fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi er veldig glade for at vår hovedorganisasjon, Unio, nå er i gang med en undersøkelse om dette i blant annet barnehage og skole.»

Bekymringsfullt

En av fem som jobber i barnehage er over 50 år. Men Valås viser til at det er helt klart for få seniorer som jobber i barnehager, selv om tallene viser en økning.

«Når Fafo-rapporten viser at en av tre barnehageansatte gikk ut av arbeidsstyrken før de fylte 62 år, og at to av tre av disse gikk over på arbeidsavklaringspenger og uførepensjon, er vi veldig bekymret. Det å måtte forlate arbeid og inntekt er en stor belastende for den enkeltes økonomi resten av livet», sier Valås.

Ti bransjer

Senter for seniorpolitikk har hatt et større prosjekt over flere år med kartlegging av eldre arbeidstakere i ti bransjer. Fafo leverte også en avsluttende analyserapport fremlagt på Forskningskonferansen i 2022.

Nå publiserer seniorpolitikk.no også forkortede faktaark om hver av de ti bransjene (finn alle faktaarkene her). Vi intervjuer også relevante nøkkelpersoner i hvert prosjekt, og vil publisere fem intervjuer før sommeren og fem etter sommeren.

13 tiltak i barnehager

Bransjestudien anbefaler syv tiltak som gjelder i alle bransjer, og seks tiltak innen barnehage. De syv som gjelder alle bransjer er flere ansatte, tillit, kompetanseutvikling, mentorordninger, bedre ledelse, forebygging og partssamarbeid.

Spesifikt for barnehagesektoren trekker Fafo frem seks tiltak: Støyskjerming, ergonomiske tilpasninger, mikropauser, pauserom, økt bemanning på morgen og hentetid, og vikarpooler av faste vikarer.

Se faktaarket med oppsummering av bransjespesifikke seniortiltak i barnehagene her.

Om Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er en fagforening for pedagoger i utdanningssektoren, inkludert pedagoger og styrere i barnehagene.

Utdanningsforbundet har 190.000 medlemmer, og er en del av Unio. Unio er en av 30 organisasjoner som er tilknyttet Senter for seniorpolitikk.

Skal vi komme til dere?

Senter for seniorpolitikk reiser rundt til virksomheter for å drive opplæring, veiledning og samarbeidsprosjekter. Kan vi hjelpe deg og din bransje, også?

Ta kontakt i skjema her:    Buss kjører veteranturnus