BEDRIFTSEKSEMPEL

Iris Salten satser på eldre arbeidstakere

Selskapet er et «vanlig» interkommunalt selskap innen renovasjon og gjenvinning. Målrettet innsats ga trivsel, lavt sykefravær og forlenget yrkeskarriere.

Av admin_senior, 19. november 2017

Ellen S. Bakkefjell, HMS-leder i Iris Salten IKS. (Foto Iris Salten IKS)

Selskapet har meget godt omdømme i sitt lokalmarked, Salten i Nordland. Befolkningen har tillit og «eierskap» til virksomheten, medieomtalen er overveiende positiv, og selskapets egen informasjon er tydelig og tillitvekkende.  

Selskapet har tatt et tydelig standpunkt til IA-avtalen, og har iverksatt mål og tiltak på alle tre delmål. Det må her understrekes at mål og tiltak under de tre delmålene er gjensidig forsterkende, slik at de gode resultatene for delmål 3 henger sammen med de øvrige, som også har gode resultater.

Derfor er det viktig å holde på sine seniorer.

Selskapet har gjennomført en betydelig digitalisering og automatisering. Dette er gjort gjennom å beholde og videreutvikle deres eksisterende seniormedarbeidere. Seniorene har fått påfyll av kompetanse for å mestre ny teknologi. Trivsel, lavt sykefravær og forlenget yrkeskarriere er resultatet av målrettet innsats på flere områder over tid.

Om Iris Salten IKS

Strategier:
Iris trekker fram følgende begreper:

  • Plan, samarbeid, samhandling, målretting
  • Være modig og bevisst på hva som gir effekt
  • Se alle mulighetene
  • Tørre å prøve

Tiltak:
– Ta vare på og utvikle medarbeidernes kompetanse
– Mulighet for arbeidstrening/hospitering
– Forebygging og tilrettelegging, målrettede tiltak

Spesielle tiltak:
Delmål 3: Hva gjør Iris for å beholde de over 62 år lengst mulig?

  • Forebygging og oppfølging, proaktivt HMS arbeid i alle selskap i Iris.
  • Inkluderende arbeidsliv
  • Ekstra ferieuke fra 60 år
  • Spesielt tiltak i Iris: Innenfor dagens AFP ordning er det mulig å søke 20 ekstra feriedager pr år fra 62 år. (Vedtatt i Styret høst -16)

Delmål 1 og 2:
Iris tilbyr mulighet for arbeidstrening/hospitering over korter eller lengre tidsrom. Dette kan være IA-plass, praksisplass av kortere eller lengre varighet, i samarbeid med blant annet NAV og Kriminalomsorgen.    

Iris satser målrettet på forebygging og tilrettelegging for å redusere sykefraværet, gjennom aktiv oppfølging og samarbeid med fastleger og BHT. (Sykefraværet var i snitt for konsernet i 2016: 5,6 prosent.)

Fakta

OM IRIS
Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontoret på Vikan utenfor Bodø.

Iris Salten betjener de ni kommunene i Salten, som også eier selskapet. Eierandelen er beregnet ut fra innbyggertallet i kommunene.

Salten strekker seg fra Saltfjellet i sør til Hamarøy i nord, med Bodø kommune som regionsenter.
Vi henter og behandler både husholdnings- og bedriftsavfall, og setter vår stolthet i å være en serviceinnstilt og god samarbeidspartner.
Det avfallet vi ikke sluttbehandler selv, sender vi fra oss til gode samarbeidspartnere for videre behandling.

Vår bedriftsrenovasjon er kommersiell virksomhet og en del av Retura-samarbeidet. Retura Iris har regionsansvar for alle Retura-selskapene i Nord-Norge.