Senior pleiearbeidere

Det erfarne blikket

Seniorer i pleie- og omsorgssektoren

Av admin_senior, 21. oktober 2021

Av Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen, Fafo.

Les rapporten her

Les intervju med Tove og omtale av rapporten i bladet Sykepleien her.

Behov for arbeidskraft

Personellmangelen i pleie- og omsorgssektoren har vært kjent lenge. Behovet for arbeidskraft forventes i tillegg å øke kraftig i årene framover som følge av langt flere eldre. Andelen seniorer i sektoren er også høy. Ansatte over 50 år utgjorde nesten 67 000 i 2019. Flere seniorer enn yngre jobber dessuten heltid. De utgjør derfor en større andel av de samlede årsverkene i sektoren enn antallet alene skulle tilsi.

Pensjonering

At mange av de ansatte i pleie og omsorg er i 50- og 60-årene, innebærer at en god del av dem vil forlate yrket hvert år som følge av uførepensjonering og uttak av alderspensjon. Kun en tredjedel av de over 50 år som forlater yrket, bytter til en annen jobb, og da primært til andre deler av helse- og sosialtjenestene, blant annet sykehus. I tillegg går mange til offentlig administrasjon, undervisning og forretningsmessig
tjenesteyting.

Virkemiddel

Frafallet blant de over 50 år var høyest blant hjemmehjelpere og assistenter og ansatte med kort deltid. At deltidsarbeidende oftere forlater yrket, kan indikere at heltidsarbeid er viktig for å holde på folk. Men deltidsarbeid kan også være en tilpasning til helseproblemer. Hvis så er tilfelle, vil ikke økt mulighet for heltid alene være et tilstrekkelig eller et velegnet virkemiddel for å redusere frafall blant de eldste.

Tiltak

Når det gjelder tiltak og hva som kan gjøres konkret for å bedre situasjonen og forhindre tidlig frafall fra yrket, er det ikke tvil om at økt bemanning er viktig. Det koster imidlertid mye, og spørsmålet er om det kan løses på kort sikt når det generelt er stor mangel på arbeidskraft med den riktige kompetansen. Det er likevel et tankekors at økt bemanning trolig vil kunne få flere til å jobbe noe lenger, og dermed gi arbeidskraftstilfang som vil være langt større enn hva økningen i antall nyansatte alene skulle tilsi.

Les mer her!

Her finner du flere forskningsrapporter