Flere vil slutte å jobbe tidligere

Hvordan har seniorer i arbeidslivet opplevd pandemien?

Hvordan har seniorer opplevd arbeidssituasjonen under pandemien? Har arbeidsglede og ønsker om å jobbe eller tre ut av arbeidslivet endret seg gjennom pandemien?

Av Berit Solli, 2. februar 2022

COVID-19 pandemien har fra mars 2020 medført betydelige endringer i arbeidssituasjonen for mange yrkesgrupper.

Senter for seniorpolitikk har i dette notatet forsøkt å belyse to spørsmål knyttet til pandemien – så langt:

1. Hvordan har seniorer opplevd arbeidssituasjonen under pandemien?

2. Har arbeidsglede og ønsker om å jobbe eller tre ut av arbeidslivet endret seg gjennom pandemien?

For å belyse disse spørsmålene analyserer Hauge og Solem data for aldersgruppen 50-74 år samlet inn gjennom tre ulike spørreundersøkelser gjort på ulike tidspunkt.

Arbeidssituasjonen under pandemien

I del 1 blir ulike opplevde konsekvenser av pandemien for arbeidssituasjonen beskrevet. Konsekvensene belyst her er opplevelsene av økt ensomhet i jobben, om det har vært for mye bruk av digitale verktøy, hvordan man har opplevd engstelse for egen helse og/eller smittesituasjon, arbeidspress og verdsettelse av jobben.

De aller fleste seniorene har i liten grad opplevd disse konsekvensene – men over halvparten har opplevd for mye bruk av digitale verktøy. Deretter er det økt arbeidspress og engstelse for egen helse /smittesituasjon som en del har opplevd.

Endringene i arbeidssituasjonen har vært ulik for ulike yrkesgrupper. Mange har hatt utstrakt bruk av hjemmekontor, mens andre grupper som f.eks. lærere og sykepleiere har hatt frontlinjeyrker der det kan ha vært vanskelig å beskytte seg og arbeidspresset kan ha økt. Andre igjen har blitt permittert. 


I notatet belyses variasjoner mellom aldersgrupper, kjønn, sektor, bransjer etc. i hvordan senioransatte har opplevd arbeidssituasjonen under pandemien. Som forventet er det særlig ansatte i helsevesen /sosialomsorg og undervisning som har kjent konsekvensene for arbeidssituasjonen mest på kroppen.

Arbeidsglede og ønsker å tre ut av arbeidslivet under korona

I del 2 belyses endringer i arbeidsglede og ønsker om å jobbe eller tre ut av arbeidslivet. Allerede fra 2015 har vi observert en utflating og nedgang i ønsket avgangsalder etter at den stort sett har økt siden 2003. Har pandemien forsterket denne nedgangen blant yrkesaktive mellom 50 og 74 år? Kan vi observere forskjeller mellom bransjer som har vært ulikt rammet av koronatiltak?

I denne delen nærmer vi oss spørsmålet om seniorene har endret oppfatninger om jobben og om ønsker om yrkesavgang.

Vi kan se endringer i flere indikatorer som sier noe om arbeidsglede og ønsker om avgangsalder når vi sammenligner hvordan det var før pandemien og hvordan det var i oktober 2021. Det er en lavere andel som alltid gleder seg til å gå på jobb, en større andel som gleder til å gå av med pensjon og en lavere andel som synes at jobben er meget viktig for tiden. VI ser også en ytterligere nedgang i ønsket avgangsalder – en nedgang vi har kunnet observere siden 2015.

Les rapporten her

*

Her finner du flere forskningsrapporter