Livslang læring og ansettbarhet for arbeidstakere over 55 år

Rapporten presenterer funn fra en kartlegging av spørsmål knyttet til livslang læring og seniorers attraktivitet på arbeidsmarkedet i Norge. Det er Senter for seniorpolitikk som har finansiert studien. Målet har vært å bidra med ny kunnskap for senterets nasjonale arbeid for å stimulere til utvikling av god seniorpolitikk i private og offentlige virksomheter.

Av admin_senior, 11. november 2015

Betingelsene for livslang læring synes å være gode, men studien viser også at ansvaret for kompetanseoppbygging for lengre yrkeskarrierer i flere tilfeller er overlatt til den enkelte ansatte. Rapporten peker på ulike stimuleringstiltak som kan være med å fremme strategisk arbeid med livslang læring i ulike type virksomheter.

Proba Samfunnsanalyse har vært ansvarlig for prosjektet, med NIFU som underleverandør. Lars-Erik Becken har vært prosjektleder.

Rapporten presenteres på Senter for Seniorpolitikks Forskningskonferanse 2015