Pensjonsuttak før fylte 67 år – Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50–67 år innen KS’ tariffområde for perioden 2002–2015, og beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, pensjoneringsrater og bruk av ulike tidligpensjonsordninger etter alder, kjønn og yrke.

Av admin_senior, 1. mars 2017

Tema for denne rapporten er følgende:

  1. En beskrivelse av tidligpensjoneringsmønsteret innen KS’ tariffområde. For å gjøre dette benyttes tidligpensjoneringsrater. Tidligpensjonsratene viser andelen av dem som har mulighet til det som tar ut pensjon på et bestemt alderstrinn i et gitt år. Ratene danner utgangspunkt for pensjoneringskurver, som viser andelen av et kull (her: 50­åringene) som kan forventes å ta ut pensjon på ulike alderstrinn i et gitt år, samt beregninger av forventet pensjoneringsalder, som viser ved hvilken alder et kull 50­åringer kan forventes å pensjoneres.
  2. En beskrivelse av variasjonen i tidligpensjoneringsmønsteret, bruk av ulike pensjonsordninger (AFP, uførepensjon, særaldersgrensene og 85­årsregelen) og delpensjonering, samt variasjon i pensjoneringsmønster mellom yrkesgrupper, kjønn og alderskull for perioden 2002–2015.
  3. En enkel analyse av sammenhengen mellom tidligpensjonering og et utvalg individuelle bakgrunnsvariabler; henholdsvis alder, kjønn, stillingsprosent, yrkeskategori og sektor – ved hjelp av en regresjonsmodell.

Les rapporten her

En rapport av Roy A. Nielsen, Fafo.