Samfunnsverdien ved økt yrkesaktivitet for seniorer

Hva er samfunnsverdien ved økt avgangsalder? Hvor mye tjener samfunnet på at delmål 3 i IA-avtalen nås? Utredningen ser også på konsekvenser av pensjoneringsatferd og beskriver hvordan seniorer bidrar til samfunnet gjennom deltakelse i arbeidslivet.

Av admin_senior, 1. juni 2017

DELMÅL 3: AVTALEN OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INNEN 2018

Rapport av NyAnalyse og Vivens

Levestandard

Levestandarden i Norge har, til tross for enkelte nedgangskonjunkturer, økt jevnt gjennom hele livet til både unge og eldre generasjoner. Dette skyldes blant annet at Norge er et av de mest velutviklede velferdssamfunnene i verden.

Velferdssamfunnet

Mye tyder imidlertid på at velferdssamfunnet vil komme under betydelig press de kommende årene; En aldrende befolkning, økende etterspørsel etter stadig flere og bedre offentlige tjenester samt store utfordringer knyttet til frafall i skolen er noen av faktorene som bidrar til at mottakerne av velferdstjenester blir flere.

Verdiskaping og velferdsproduksjon

I fremtiden, etter 2030, vil det mangle sysselsatte innen mange ulike næringer, og særlig innen helse og omsorg. Det fordrer at flere står lenger i arbeid. For å holde verdiskaping og velferdsproduksjon i gang er det viktig at seniorene i arbeidslivet utsetter pensjonstidspunktet.

Les rapporten her

Les mer om delmål 3 i IA-avtalen her!