LANDNOTAT

Har vi noe å lære av de beste landene i EU utenom Norden?

Senter for seniorpolitikks Bjørn Halvorsen leverer kunnskapsnotat om andre lands praksis innen seniorpolitikk. Nå er turen kommet til en sammenligning av arbeid og pensjon i Nederland, Tyskland og Sveits.

Av Berit Solli, 11. februar 2020

Det er ikke bare i Norge og de andre nordiske landene at vi gjennomgående lever lenge og at levealderen øker. Det skjer i de aller fleste andre landene i Europa også.

Les notatet her.

Stigende levealder

I de tre landene som vi konsentrerer oss om i dette notatet – Nederland, Tyskland og Sveits – er den gjennomsnittlige levealderen omtrent på linje med i de nordiske landene, og den øker omtrent like mye over tid.

Stigende levealder kombinert med relativt lave og avtakende fødselstall leder til at andelen eldre i befolkningen øker. Det gjelder ikke minst i Nederland, Tyskland og Sveits.

Det er relativt høy sysselsetting blant seniorer over 55 år i Nederland, Tyskland og Sveits, og den stiger markert. Sysselsettingsnivået blant seniorer i Sveits er på om lag det samme nivået som i Norge.

Store omstillinger

Felles for de tre landene er at de over de siste 20-30 årene har opplevd store omstillinger i næringsliv og arbeidsliv, og at de har gjennomført tilpasninger i arbeids- og sosialpolitikken for å håndtere dette. Det er foretatt innstramminger i førtidspensjoner, sykepenger og arbeidsledighetstrygd, samtidig som arbeidsmarkedspolitikken er aktivisert og reformert.

Nytt kunnskapsnotat om Nederland

Om aldring, arbeid og pensjon i Nederland

Om aldring, arbeid og pensjon i Tyskland

Om aldring, arbeid og pensjon i Island

Om aldring, arbeids og pensjon i Sverige

Om aldring, arbeids og pensjon i Danmark

Om aldring, arbeid og pensjon i Finland

Senter for Seniorpolitikk, Bjørn Halvorsen, seniorrådgiver. (Foto Dag W. Grundseth)

Les også: OECD om Aldring, Arbeid og Pensjon

Les mer: Hva kan vi lære av våre naboland?