SSP-notat nr 2

Hva kan vi lære av våre naboland?

Fører høy omstillingstakt til at flere seniorer faller ut av arbeidslivet? Hva kan vi lære av våre naboland om omstilling? Vi kan lære at det offentliges tiltak bør vris mot mer aktiv omstilling og jobbskifter. Av seniorrådgiver Bjørn Halvorsen

Av Berit Solli, 20. februar 2019

Seniorrådgiver Bjørn Halvorsen i Senter for seniorpolitikk.

Les SSP2-notat her!

I regjeringens politiske plattform står behovet for omstilling sentralt. Samtidig er det ønsket at flere eldre kan fortsette flere år i arbeid, og at frafallet fra arbeidslivet reduseres.

Spørsmålet er om høy omstillingstakt betyr at flere seniorer faller ut av arbeidslivet tidligere enn ønsket. Uføretrygden har relativt stort omfang i Norge, og vi vet at mye av dette har bakgrunn i omstillinger og nedbemanninger. Som det nasjonale kompetansesenteret på seniorpolitikk i arbeidslivet har vi undersøkt om det er erfaringer å hente hos våre naboland.

Se mer i dette notatet om de nordiske land her.

Gode resultat i Sverige
Og, svaret er ja, vi kan lære av våre naboland.  Sverige og Finland har ordninger med tidlig og aktiv bistand til bedrifter og ansatte som står oppe i store omstillinger og nedbemanninger. I Sverige har man «Trygghetsrådet» (TRR) og liknende ordninger som gir tidlig bistand til bedrifter og ansatte som står overfor store omstillinger. Resultatene er gode. Om lag 9 av 10 berørte personer har fått ny jobb eller karriere ved hjelp av TRR og liknende ordninger.

Finland resysselsetter
I Finland er sjansene for å komme i ny jobb etter nedbemanning ganske store, også for seniorer. Finland har flere programmer for å fremme re-sysselsetting i slike situasjoner, blant annet ved hjelp av omstillingseksperter ved de offentlige arbeidskontorene.

Island stabilt høyt
Island har gjennomført en kraftig snuoperasjon i økonomien etter å ha blitt svært hardt rammet av den globale finanskrisen i 2008-2010. Senior-sysselsettingen er likevel svært høy og stabil.

Danmark øker seniorsysselsettingen
Danmark har hatt tradisjon for liberal og gunstig tidlig avgang fra arbeidslivet gjennom tidlig pensjonering. En omfattende snuoperasjon gjør at seniorsysselsettingen nå øker sterkt i Danmark. Andre nordiske land har altså utviklet mer seniorspesifikke og målrettede omstillingstiltak.

Lærdommen er at de generelle arbeidsmarkedstiltakene med fordel kan vris om til mer aktiv omstillingsbistand og skreddersydd karriereveiledning og kompetansepåfyll for seniorer.

Anbefalinger
Basert på erfaringer anbefaler Senter for seniorpolitikk en forsterket innsats innenfor to områder:

Arbeidsmarkedstiltakene kan i større grad vris til å være mer aktive omstillingstiltak. Vi trenger flere spesialiserte «omstillingskonsulenter» som kan tilby skreddersydde omstillingsprogrammer for seniorer. Tidlig innsats er viktig.

Styrke mulighetene for jobbskifter blant seniorene, gjennom relevant og tilpasset karriereveiledning og bedre muligheter for og tilbud om etter- og videreutdanning, eventuelt omskolering. Dette kan utvikles gjennom utprøving og pilotering. Både arbeidsmarkedstiltak og karrierveiledning bør være egnet for utprøving i mindre skala; f.eks. gjennom pilotering i et par fylker eller regioner med omstillingsutfordringer.  Deretter kan man rulle det ut som et tilbud for alle.

Les mer om de forskjellige landene under fagtekstene!