Aldersdiskriminering

Det er lite som tilsier at 60-årig jobbsøker har pensjonerings-planer

Flere seniorer aldersdiskrimineres når de søker ny jobb. Forklaringer som ledere oppgir er ofte basert på antakelser, heller enn faktabasert kunnskap.

Av admin_senior, 12. september 2022

Foto: iStock

Det kan være feilaktige antakelser om 60-åringenes ulike motiver, drivkrefter og framtidsutsikter når de søker ny jobb.

Les mer i rapporten: Fortrenger eldre arbeidstakere de yngre i arbeidsmarkedet?

En frykt for å tape kompetanse og arbeidskraft relativt kort tid etter ansettelse kan være reell, men vil like gjerne være relevant for yngre aldersgrupper. Det er dessuten svært lite som tilsier at en 60-åring som søker ny jobb har umiddelbare pensjoneringsplaner.

Er det fordommer og bevisst aldersdiskriminering hos ledere som forklarer en utbredt skepsis til å ansette 60-åringer? Nei, ut fra de kvalitative intervjuene som inngår i dette notatet, er det ikke støtte til at ledere har fordommer mot eldre eller at det skjer en bevisst diskriminering av 60-åringene i rekrutterings-markedet.

Selv om enkelte ledere kan gi uttrykk for oppfatninger som kan sies å ha alderistiske trekk, oppgir de fleste ledere positive oppfatninger og vurderinger av eldre arbeidstakere. Mange ledere har sine rasjonelle forklaringer på hvorfor de er skeptiske til å ansette eldre. Disse forklaringene er i hovedsak begrunnet i hensynet til virksomheten og en frykt for å miste kompetanse og arbeidskraft innen kort tid.

På den annen side opplever flere seniorer aldersdiskriminering når de søker ny jobb. Dette gjelder uavhengig av om de står utenfor arbeidsmarkedet eller om de er yrkesaktive, men ønsker seg en ny jobb.

Og selv om lederne som ble intervjuet overveiende har positive oppfatninger om, og erfaringer med de eldste, så vil enkeltes rekrutteringspraksis kunne være uttrykk for en atferd som gjenspeiler eller resulterer i aldersdiskriminering, fordi søkere legges til side på grunn av deres alder.

Les mer i rapporten: Fortrenger eldre arbeidstakere de yngre i arbeidsmarkedet?

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….