Demografi

For hver uke som går, blir ditt liv forlenget med en helg

Levealderen i befolkningen har økt mer enn vi tidligere kunne forestille oss. Forventet levetid vil fortsette å øke fremover.

Av admin_senior, 16. november 2020

Vi blir stadig flere eldre, og stadig flere blir eldre.

Parallelt med økende levealder har de kognitive og fysiske funksjonene til seniorer og eldre blitt bedre. Dagens eldre er fysisk sterkere og kognitivt friskere enn før.

SSBs framskrivinger tilsier at forventet levealder blant menn vil stige fra dagens 81 år, til 88 år i 2060 og 93 år i 2100. Sammen med at stadig flere blir eldre, vil utviklingen i levealder bidra til at en stadig større andel av befolkningen vil være seniorer, eldre og gamle.

Etterslep i debatten

Men endringer i helse og levealder i Norge skjer så fort at samfunnets syn på disse gruppene og forventingene til dem ikke henger med. Til tross for mye debatt om de store endringene i befolkningssammensetningen, handler den offentlige samtalen om hvorvidt den offentlige velferdsstaten vil være bærekraftig i møte med de nye eldre.

Morgendagens nye seniorer og eldre blir i samfunnsdebatten et problem, ikke en ressurs. Samfunnet mangler systemer og helhetstenking for å ta i bruk kapasiteten som de eldre i arbeidslivet representerer for fellesskapet.

For å være i forkant av de demografiske endringene må vi i utvikle ny politikk for deltakelse i arbeid, i frivilligheten, og i fellesskapene i nabolag for en ny generasjon.

Forside av kunnskapsnotat.
Notat fra Tankesmien Agenda.

Bedre helse

Helsen blir bedre. Parallelt med økende levealder har de kognitive og fysiske funksjonene til seniorer og eldre blitt forbedret. Dagens seniorer og eldre er fysisk sterkere og kognitivt friskere enn før. Færre av seniorene og eldre som lever med kroniske sykdommer opplever at sykdommene svekker den selvopplevde helsen deres.

Selv om det er en pågående debatt i helsefaglige miljøer om hvordan sammenhengen mellom økt levealder og helse er, vil vi sannsynligvis få et høyere antall friske eldre i framtiden med god selvopplevd helse.

Seniorer og de eldre bruker tiden annerledes nå enn før. Ved hjelp av statistikk kan en illustrere hvordan eldre lever i dag, sammenlignet med for noen få tiår siden.

Eksempelvis viser SSBs tidsbruksundersøkelse utviklingen blant seniorer og eldre fra 1971 til 2010. Tallene viser at 67-74-åringer bruker mindre tid
på inntektsgivende arbeid i dag enn før. Økonomien til seniorer og eldre i snitt har blitt bedre. De eldre reiser mer, ser mer på TV og trener mer.

Norsk seniorpolitisk barometer viser at det som hyppigst trekkes fram blant seniorer som grunn til å stå lenger i jobb, er godt arbeidsmiljø, gode kolleger, at arbeidet er samfunnsnyttig og at det gir livskvalitet.

Mangfold

Undersøkelsen gjort av Tankesmien Agenda viser at arbeidsgivere ønsker å ha en blanding av ansatte med ulik alder og bakgrunn. Seniorer tilfører erfaring, stabilitet og lojalitet til arbeidsplassen. Seniorgoder svekker ikke seniorenes attraktivitet.

Les mer i notatet “De nye seniorene”

Kilde: Westendorp (2015) i Notat 08/2018 fra Tankesmien Agenda om «De nye seniorene» (2018)

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….