Aldersgrenser

1-0 til Mediaas

Likestillings- og diskrimineringsnemnda mener NRK aldersdiskriminerte tidligere NRK-journalist Steinar Mediaas (67), da de nektet ham å fortsette i jobben etter fylte 67 år. Likestillings- og diskrimineringsombudet kom til samme resultat i februar i år.

Av Tora Herud, 20. august 2014

Steinar Mediaas. (Foto Scanpix)

Steinar Mediaas. (Foto Scanpix)

Ansatte i NRK har, avhengig av når de ble ansatt, hatt ulike aldersgrenser. For dem som ble ansatt i NRK før 1992 er aldersgrensen 70 år, og for dem som er ansatt etter 1992 er den 67 år. Steinar Mediaas har vært ansatt i NRK både før og etter 1992, men det er hans siste arbeidsavtale som gjelder i forhold til aldersgrensen.Nemnda gikk lenger enn ombudetOmbudet konkluderte med at NRKs aldersgrense på 67 år ikke var nødvendig og forholdsmessig og at NRKs behov for en øvre aldersgrense var godt ivaretatt gjennom arbeidsmiljølovens alminnelige 70 års grense.- Nemnda var i utgangspunktet enig med ombudet, men la dessuten vekt på at NRK praktiserer sin aldersgrense på 67 år ensidig og vilkårlig og aldersgrensen fremstår derved ikke som et hensiktsmessig eller forholdsmessig middel for å oppnå noe saklig formål, sier Mediaas advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatkontoret Ræder.- I motsetning til ombudet tok nemnda dessuten for seg de tradisjonelle krav til bedriftsfastsatte aldersgrenser; nemlig at den skal være konsekvent praktisert, tilstrekkelig godt kommunisert og kombinert med en god tjenestepensjonsordning. Nemnda kom etter en grundig vurdering at de tradisjonelle vilkår også gjelder ved tariffestede aldersgrenser og når NRK hadde latt 9 av 15 ansatte arbeide etter fylte 67 år, var grensen ikke praktisert konsekvent. Nemnda kom også til aldersgrensen ikke var blitt godt nok kommunisert og konkluderte derved at NRKs klage ikke ble tatt til følge, fortsetter han.Ber om respekt for nemdas avgjørelseEn kjennelse fra Borgarting Lagmannsrett konkluderte tidligere i år med at Mediaas ikke hadde krav på å fortsette i stillingen han hadde, mens saken var til behandling i Likestillings- og diskrimineringsnemda.- I saker hvor det er behov for en midlertidig løsning for å hindre urett, er det anledning til å begjære midlertidig forføyning, hvor domstolen tar en «prejudisiell» (foreløpig) vurdering av hovedsakens «godhet». Det skjer da en forenklet behandling og avgjørelsen har ingen betydning i forhold til en eventuell senere prøving av hovedspørsmålet. Mediaas mente at det var rimelig at han kunne stå i stillingen mens saken verserte for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, men fikk ikke medhold i dette da lagmannsretten, etter en forenklet og skriftlig behandling, mente NRKs aldersgrense på 67 år var lovlig, sier Råd Herlofsen. Ifølge ham håper Steinar Mediaas NRK nå vil respektere nemndas avgjørelse og ønske ham velkommen tilbake og dekke hans økonomiske tap. – I motsatt fall må NRK innen tre måneder fremme et søksmål mot staten v/nemnda. Mediaas må i så tilfelle enten avvente domstolsbehandlingen, som kan ta lang tid, eller han kan anke lagmannsrettens avgjørelse i saken om midlertidig forføyning til Høyesterett og forhåpentligvis få medhold i at han kan stå i stillingen mens tvisten verserer for domstolene.- Vi vil bruke nødvendig tid og vurdere hva vi skal gjøre i samarbeid med vår advokat, sier NRKs kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen.Hva skiller Mediaas-saken og Gjensidigedommen?- I Gjensidige-saken opererte ikke arbeidsgiver med to forskjellige aldersgrenser og partene var enige om at aldersgrensen i Gjensidige oppfylte de tradisjonelle vilkårene. Dette medførte at Høyesterett i Gjensidige-saken hovedsakelig vurderte om det forelå saklig grunn for aldersgrensen på 67 år og ga Gjensidige medhold. Det ble imidlertid i liten grad vurdert om aldersgrensen var nødvendig og forholdsmessig, hvilket Høyesterett senere i Helikopterpilot-saken har vurdert mer grundig, sier Erik Råd Herlofsen.Regjeringen har foreslått endringer i reglene om aldersgrenser og han forventer at den rettslige situasjonen bli mer avklaret om noen måneder.Dette er saken:Mediaas ba i fjor høst Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) vurdere om NRK bryter arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdiskriminering ved å ha en aldersgrense for avgang på 67 år. Ombudet uttalte i februar i år dette:Aldersgrensen på 67 år i avtalen «Pensjonsordningen i NRK AS» – Regelverk gjeldende fra 1. januar 2011 paragraf 4 er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1, da vilkåret om nødvendighet og forholdsmessighet i § 13-3 annet ledd ikke er oppfylt.NRK handler i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 ved at Steinar Mediaas ikke får fortsette i stillingen etter fylte 67 år.Ombudet mente avtalen mellom NRK og arbeidstakernes organisasjoner om en øvre aldersgrense for journalister på 67 år i NRK, ikke lovlig kan sette til side den lovfestede øvre aldersgrensen på 70 år.- Partene kan ikke avtale seg bort fra diskrimineringsvernet, sa Elisabeth Lier Haugseth, leder for avdeling for Lov og rettigheter i LDO da.