Aldersgrenser

10 av 11 jobbet etter fylte 67 år

- Tittel? spør dommeren. - Arbeidssøker, svarer Steinar Mediaas (68). Han er vitne i saken der NRK har stevnet Staten, og som handler om hvorfor den tidligere NRK-journalisten ikke fikk fortsette i jobben som kommentator i nyhetsavdelingen etter fylte 67

Av Tora Herud, 19. mars 2015

Tidligere journalist i NRK

Tidligere journalist i NRK

Det er gått vel et år siden han avsluttet til sammen 27 års arbeid i NRK.- Jeg har trent mye og jobbet lite. Det har vært veldig fint, men jeg er takknemlig for oppdrag som bidrar til at jeg også får brukt hodet. Likevel savner jeg kolleger og arbeidsoppgavene jeg hadde. Det tar tid å omstille seg, selv om jeg vet at jeg kommer til å få et hyggelig liv som pensjonist. En annen grunn til at jeg ønsker å jobbe, er at jeg har en ti år yngre kone og fortsatt skolebarn boende hjemme. Jeg hadde glede av jobben min og jeg savner et arbeidsfellesskap, sier Steinar Mediaas.Han opplever 67-årsgrensen som diskriminerende og trodde lenge at dette ville ordne seg.Les også:Mediaas-saken: NRK mot StatenAldersgrenser: H, Frp, KrF og V enige om avtaleImens heves aldersgrenseneSamtidig som rettssaken pågikk i Oslo tingrett i forrige uke, samlet Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre pressen i Vandrehallen på Stortinget, for å fortelle at de er enige om regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven. Det betyr blant annet enighet om å heve aldersgrensen fra 70 til 72 år. Og også enighet om at ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen.Mediaas tror at denne saken, der NRK har stevnet Staten, vil påvirke debatten om aldersgrenser.- Derfor synes jeg det er meningsfylt. Vi er flere som opplever aldersgrensene som stengsler som hindrer oss i å gjøre det vi har lyst til og det vi er kompetente til. Noen snakker om at de eldre står i veien for de unge i arbeidslivet, slik vi snakket om at kvinner tok mennenes plass i arbeidslivet på 70-tallet, men slik virker det jo ikke, sier han.Ulikt fastsatte pensjonsordningerAlex Borch, partner i Advokatfirmaet Hjort, er advokat for Staten i saken.- En forskjell fra Gjensidige-saken er at Gjensidige hadde en pensjonsordning som var fastsatt av Gjensidige selv. I NRK er pensjonsordningen fastsatt i en tariffavtale. I Gjensidige-saken var partene enige om at ordningen var konsekvent praktisert, tilstrekkelig godt kommunisert og kombinert med en god tjenestepensjonsordning, det som nå kalles de alminnelige kriteriene. I Mediaas-saken er det uenighet om disse kriteriene gjelder når pensjonsordningen er fastsatt i en tariffavtale. Samtidig mener NRK at kriteriene uansett er oppfylt. De mener det, selv om det virker som om flertallet av dem som har ønsket å fortsette i jobb etter fylte 67 år, har fått muligheten til det, sier Alex Borch.- Det nye i rettsaken var at Borch kunne dokumentere saken mye bedre enn det ble gjort i nemnda, sier Steinar Mediaas.- Det er riktig at det for tingretten ble lagt fram mer utførlige opplysninger om NRKs praksis enn det som forelå for nemnda. Det er også riktig at jeg uttalte at i den grad nemnda her har lagt et uriktig faktum til grunn, så har dette vært en feil i NRKs favør. Aldersgrensen har i praksis vært praktisert enda mindre konsekvent enn det nemnda la til grunn. I perioden 2010-2012 fylte 14 ansatte i NRK 67 år. Tre av disse søkte ikke om å få fortsette. Av de gjenværende 11 fikk 10 utføre arbeid for NRK etter fylte 67 år – 8 som ansatte og 2 som tilkallingsvikarer. Steinar Mediaas er ikke omfattet av denne gruppen da han fylte 67 år i 2013, sier Borch til seniorpolitikk.no.NRKs advokat Lars Holo i advokatfirmaet Arntzen de Besche ønsker ikke å uttale seg om saken mellom behandlingen i retten og domsavsigelsen, som er ventet tidligst fredag før påske.Den eneste som har spurtSteinar Mediaas opplever at han har fått mye støtte, ikke minst fra venner og tidligere kolleger i NRK.- Mange har dessuten ringt meg fra ulike yrker, folk som har sluttet mot sin vilje uten kamp, sier Mediaas. Tidligere var han redaktør for økonomiavdelingen i NRK, da denne ble slått sammen med nyhetsavdelingen, takket han ja til å bli kommentator der. Han meldte seg igjen inn i den YS-tilknyttede fagforeningen TF (Tverrfaglig forening), men opplevde å bli frarådet fra å protestere på den aldersbetingede oppsigelsen.Steinar Mediaas valgte likevel å legge saken frem for Likestillings og diskrimineringsnemda. Han står alene og betaler selv kostnadene til juridisk assistanse.- Det har noen fordeler og noen ulemper, sier Mediaas, som er den eneste i NRKs nyhetsavdeling som har spurt om å få lov til å fortsette etter fylte 67 år.Dette er saken:Mediaas ba høsten 2013 Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) vurdere om NRK brøt arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdiskriminering ved å ha en aldersgrense for avgang på 67 år. Ombudet uttalte i februar 2014 dette:Aldersgrensen på 67 år i avtalen «Pensjonsordningen i NRK AS» – Regelverk gjeldende fra 1. januar 2011 paragraf 4 er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven § 13-1, da vilkåret om nødvendighet og forholdsmessighet i § 13-3 annet ledd ikke er oppfylt.NRK handler i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1 ved at Steinar Mediaas ikke får fortsette i stillingen etter fylte 67 år.Ombudet mente avtalen mellom NRK og arbeidstakernes organisasjoner om en øvre aldersgrense for journalister på 67 år i NRK, ikke lovlig kan sette til side den lovfestede øvre aldersgrensen på 70 år.- Partene kan ikke avtale seg bort fra diskrimineringsvernet, sa Elisabeth Lier Haugseth, leder for avdeling for Lov og rettigheter i LDO.Saken gikk videre til Likestillings- og diskrimineringsnemda. Den uttalte at NRK aldersdiskriminerte tidligere NRK-journalist Steinar Mediaas, da de nektet ham å fortsette i jobben etter fylte 67 år. Men nemda gikk lenger enn ombudet:Ombudet konkluderte med at NRKs aldersgrense på 67 år ikke var nødvendig og forholdsmessig og at NRKs behov for en øvre aldersgrense var godt ivaretatt gjennom arbeidsmiljølovens alminnelige 70 års grense.I motsetning til ombudet tok nemnda dessuten for seg de tradisjonelle krav til bedriftsfastsatte aldersgrenser; nemlig at den skal være konsekvent praktisert, tilstrekkelig godt kommunisert og kombinert med en god tjenestepensjonsordning. Nemnda kom etter en grundig vurdering til at de tradisjonelle vilkår også gjelder ved tariffestede aldersgrenser og når NRK hadde latt 9 av 15 ansatte arbeide etter fylte 67 år, var grensen ikke praktisert konsekvent.Nemnda kom også til aldersgrensen ikke var blitt godt nok kommunisert og konkluderte derved at NRKs klage ikke ble tatt til følge, fortsetter han.