70-årsgrensen oppleves uverdig.

- Flere og flere vil se det som uverdig at de er nødt til å slutte i arbeidslivet. Det sier Ivar Leveraas tidligere generalsekretær i Arbeiderpartiet, nå leder for Statens seniorråd. Som medlem av Arbeids- og inkluderingsdepartementets referansegruppe for

Av admin_senior, 9. januar 2008

Leveraas mener tiden har løpt fra 70-årsgrensen som ble innført 1972. Den var ment som en verneregel i forbindelse med at folketrygdlovens grense for alderspensjon blei senket frå 70 til 67 år. For lovgiverne var det viktig å få presisert at oppsigelsesvernet uansett skulle gjelde frem til fylte 70. Nå mener han grensen som er nedfelt i arbeidsmiljølovens § 15–7, i stigende grad fremstår som et hinder for seniorer som har lyst til å fortsette å jobbe.Han sier at flere forhold taler for å avvikle dagens regler: Eldres helsetilstand har endret seg vesentlig. Levealderen har i det aktuelle tidsrommet økt samtidig som pensjoneringstidspunktet er blitt lavere. – Utviklingen har gjort at dagens eldre har langt bedre forutsetninger for å stå i arbeidslivet, enn eldre arbeidstakere for 36 år siden, sier Leveraas til seniorpolitikk.no- Tiden er overmoden.Han medgir at han har snudd i spørsmålet. Det har inntil nylig vært liten politisk uenighet om at det har vært behov for en øvre aldersgrense. Nå mener han imidlertid at tiden er overmoden.- 70-årsgrensen er skapt for en annen tid. Den bør fjernes fullstendig. Det blir for puslete å begrense seg til å heve den med et år eller to, slik det er forelått i Stortingsmelding nr 6 (2006-2007) Om seniorpolitikk, sier han.Leveraas mener det er flere forhold enn forbedret helse og levekår blant eldre som taler for en avvikling av den øvre aldersgrensen. Blant annet påpeker han at utdanningsløpene er lengre enn før. Ungdomstiden er utvidet og tiden før vi etablerer oss, forskjøvet fremover i tid. – Tidsrommet da vi er yrkesaktive vil derfor bli uforholdsmessig kort, om vi oppretteholder begrensningene for å kunne fortsette etter 70, sier han.Han viser også til at presset arbeidsmarked har økt etterspørselen etter seniorer. I en slik situasjon mener han det er behov for å tydeliggjøre at folk som har lyst, skal få fortsette. – Det er svært uheldig med regler som begrenser eldres mulighet for å være aktive. Gjennom ordningen med avtalefestet pensjon har vi skapt fleksibilitet nedover. Det vil være urimelig om vi ikke skaper mulighet for fleksibilitet også i den andre enden, sier Leveraas.Ut på høring.Som oppfølging av stortingsmeldingen om seniorpolitikk er Arbeids- og inkluderingsdepartementet i gang med en utredning om arbeidsmiljøloven § 15-7 (4). Bestemmelsen gir adgang til oppsigelse på grunn av alder ved fylte 70 år. Den tolkes også slik at den gir åpning for bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år. Utredningen vil drøfte om aldersgrensen på 70 år bør heves, samt om ordningen med adgang til bedriftsinterne aldersgrenser bør videreføres, eventuelt begrenses. I forbindelse med drøftelsene vil det også bli foretatt en vurdering av arbeidsmiljøloven § 15-7 (4) opp mot aldersdiskrimineringsbestemmelsene. Partene og interesseorganisasjonene har deltatt i arbeidet i form av en referansegruppe. En utredning vil bli sendt på vanlig tre måneders høring så snart den er ferdigstilt.