Aldersgrenser

70-årsgrensen på høring

Endringer i arbeidsmiljøloven er ute på høring. Blant sakene er Holden-utvalgets utredning om skift/turnus og ufrivillig deltid, arbeidsmiljølovens øvre aldersgrense på 70 år og bruk av konkurranseklausuler i arbeidslivet.

Av admin_senior, 31. oktober 2008

Arbeidsmiljøloven har en regel som innebærer at stillingsvernet i praksis faller bort ved fylte 70 år. I ”St.m. nr. 6 (2006-2007) – Om seniorpolitikk Seniorane – ein ressurs i norsk arbeidsliv” varslet regjeringen at den ville se nærmere på denne bestemmelsen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har utredet problemstillingen, ifølge en pressemelding. Utredningen har vært fulgt av en referansegruppe bestående av partene i arbeidslivet og andre interesseorganisasjoner, og drøfter om 70-årsgrensen i loven bør holdes uendret eller endres til for eksempel 73 eller 75 år. Utredningen drøfter også om virksomhetenes mulighet til å fastsette særskilt lavere avgangsalder bør underlegges nærmere vilkår. Høringsfristen er 29. januar 2009. Holden-utvalget: Utredning om arbeidsmiljøloven § 15-7 fjerde ledd (”70-årsregelen”)