Internasjonalt

Aktive eldre i Norden: Active Ageing Index

Active Ageing Index (AAI) er en indeks som måler potensialet for aktive liv blant mennesker over 55 år i Europa. Ideksen viser at de eldre i de nordiske landene kommer best ut.

Av Berit Solli, 8. november 2018

Active Ageing Index - EU og EØS-landene

Active Ageing Index - EU og EØS-landene

AAI omfatter de 28 EU-landene og 3  EØS-land, inklusive Norge. Indeksen viser at de eldre i de nordiske landene alt i alt kommer best ut. Først kommer islendingene, dernest nordmennene etterfulgt av svensker og sveitsere, og deretter kommer de eldre i Danmark, Nederland, Storbritannia og så Finland på syvendeplass. (Se figuren.)

Aktiv aldring er et multidimensjonalt begrep som refererer til en situasjon der folk fortsetter å delta i arbeidslivet, angasjerer seg i frivillig arbeid, familieomsorg og har selvstendige og trygge liv med god eller ganske god helse.

En politikk for aktiv og god aldring bør derfor innrettes mot å påvirke alle disse sidene eller dimensjonene ved en aktiv aldring:

Stimulere til og legge til rette for et langt og godt arbeidsliv og sosial deltagelse og involvering, fremme folkehelse og livsstil, og legge til rette for uavhengige og trygge liv for både kvinner og menn.

Indikatorer

De 22 indikatorerne i AAI bygger på offentlige data fra de nasjonale statistikkprodusentene – Statistisk sentralbyrå i Norge – i samarbeid gjennom EU/Eurostat, FN-Europa (UNECE) og europeiske forskernettverk.Indikatorene gis en verdi i skala fra 1 til 100, og vektes sammen. Toppscoren 52 for Island etterfulgt av 46 for Norge illustrerer at alle land har et potensiale å for mer aktive eldre-liv.

AAI kan brukes bl.a. til å

– Fremme oppmerksomhet om seniorers / eldres bidrag i samfunnet og stimulere til refleksjon og dialog om god senior- og eldrepolitikk

– Gi ekstra innsikt for utvikling av nasjonal politikk på området gjennom et komparativt perspektiv

– Gi inspirasjon til hvordan slike store, komparative datasett kan utvikles videre og brukes til å utvikle senior- og eldrepolitikken videre

– Dokumentere resultater av gjennomføringen av nasjonal politikk og nasjonale reformer så vel som internasjonalt samarbeid om utviklingen av senior- og eldrepolitikken i Europa

– Sysselsetting

– Rater

– % Deltaking i samfunnet

– Selvstendig liv, Trygghet & Helse

– Kapasitet og miljø for  aktiv og god aldring 55-59 år

– Frivillige aktiviteter via organisasjoner

– Fysisk aktivitet Og Fysisk trygghet

– Forventet gjenstående hevealder ved 55 år

– Herav med god helse 60-64 år

– Familieomsorg

– Barn

– Barnebarn

– Foreldre

– Tilgang til helsetjenester

– Mental helse & velvære 65-69 år

– Politisk deltaking

– Økonomisk Trygghet

– Bruk av IKT 70-74 år

– Andel eldre i egen bolig

– Sosial kontakt

– Livslang læring

– Utdanningsnivå

AAI er tatt i bruk i en rekke land i Europa, især i Sør- og Øst-Europa – også tidels på regionalt nivå innen land (f.eks. i Spania og Italia).

EFTA-landene er først helt nylig kommet fullt med i AAI (2018). Indeksen er derfor ikke tatt i bruk her i landet ennå. Det bør vi absolutt gjøre. For eksempel å analysere hvordan forholdene utvikler seg over tid på hvert av de fire områdene som indeksen omfatter, og hvordan dette utvikler seg for hhv. kvinner og menn. Kan utviklingen ha noen sammenheng med den politikk som føres og reformer som gjennomføres? Er det områder som vi bør se nærmere på, f.eks. i lys av sammenligning med andre land?

Les mer om seniorpolitikk i Norden her.

Kilde: https://statswiki.unece.org/display/AAI  

Fakta

Active Ageing Index (AAI) er et verktøy for å kunne følge opp hvordan en politikk for aktiv og god aldring virker og slår ut for den eldre beolkningen (55+). AAI er i prinsippet et ganske enkelt verktøy. Den omfatter 22 indikatorer gruppert på 4 emneområder som vist i matrisen nedenfor. Alle indikatorene er målt separat for hhv kvinner og menn.Det er tre indikatorer om hhv: inntekt, fattigdom og materiell nedgang