Særaldersgrenser

Aldersgrense til Høyesterett

Både tingrett og lagmannsrett har dømt ti senior helikopterpiloter til å slutte å fly. Helikopterflygerne gikk til sak, etter at deres egen fagforening viste til tariffavtalen og fikk arbeidsgiver til å nekte kolleger over 60 år å fortsette i jobben. Nå vil Høyesterett se på saken.

Av Mattis Michaelsen, 7. april 2010

Bjørn Nybø og ni andre helikopterpiloter får saken sin opp i Høyesterett. (Foto Signe Christine Urdal)

Bjørn Nybø og ni andre helikopterpiloter får saken sin opp i Høyesterett. (Foto Signe Christine Urdal)

seniorpolitikk.no har tidligere skrevet om ti seniorflygere som gikk til sak mot sin arbeidsgiver, Helikopter Service i Stavanger. Seniorene mente det var aldersdiskriminering når bedriften nektet dem å fly, med henvisning til tariffavtalens 60-årsgrense. De ti helikopterpilotene tapte i tingrett og lagmannsrett, men valgte å anke videre til Høyesterett. Nå har Høyesterett meldt tilbake at landets øverste rettsinstans vil se på saken når det gjelder spørsmålet om aldersgrensen på 60 år er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering. Ble rådet til å ankeEtter tapet i første rettsinstans gikk seniorpilotene i tenkeboksen: Skulle de investere ytterligere penger og personlige ressurser i å anke videre i rettssystemet? – Vi valgte å anke etter råd fra juridisk sakkyndige, sier seniorpilot Bjørn Nybø.  Henning Jakhelln er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo og ekspert på arbeidsrett. Han er krystallklar når det gjelder sakens karakter:– Det er ingen tvil om at saken reiser prinsipielle spørsmål, sier Jakhelln. Han understreker at det er helt naturlig at en slik sak blir prøvet i landets øverste domstol. Det forventes at saken behandles i Høyesterett enten rett i forkant av sommerferien, eller i august. Forsiktig optimisme Bent Endresen er advokaten til de ti helikopterpilotene. Han er forsiktig optimist:– Vi har tro på at saken kan vinnes, sier Endresen.  Henning Jakhelln formulerer hovedspørsmålet ved Høyesteretts ankebehandling slik:– Er aldersgrensen i tariffavtalen tilstrekkelig saklig begrunnet?  Jusprofessoren framhever at det er vanskelig å forutse Høyesteretts konklusjon. I et notat om saken skriver Jakhelln: ”Det sier seg selv at dette spørsmål på ingen måte er opplagt. Det er forsåvidt tilstrekkelig å vise til at saken ikke har ført frem for pilotene i de tidligere instanser – saken er tapt i både tingrett og lagmannsrett, og slik sett ligger det ikke for godt an.”   Sikkerhetsbestemmelsene har 65-års grense Men arbeidsrettseksperten påpeker at endringer i den sikkerhetsmessige bestemte aldersgrensen for piloter må tas i betraktning. Henning Jakhelln skriver:”Det forekommer meg imidlertid at hovedproblemstillingen også bør presenteres for Høysterett slik at spørsmålet må være om det foreligger tilstrekkelig saklig grunn til å opprettholde tariffbestemmelsens aldersgrense, etter at det siden 2006 gjelder en sikkerhetsmessig bestemt aldersgrense for sertifikater på 65 år, og ikke – slik tilfellet var frem til 2006 – på 60 år.”  Fram til 2006 kunne det argumenteres for at tariffbestemt aldersgrense var en naturlig konsekvens av sikkerhetsbestemmelsenes aldersgrense. Dette er nå endret, i og med at dagens sikkehetsregler setter aldersgrensen til 65 år.