Stortingsvalget 2013

Aldersgrenser til besvær

Høyre vil gå gjennom alle aldersgrensene i lovverket med sikte på å heve dem eller fjerne dem helt. Arbeiderpartiet mener det er nødvendig å øke avgangsalderen, men ser samtidig at det kan være en del ulemper. Se hva de politiske partiene mener om aldersgrenser.

Av Tora Herud, 4. september 2013

(Illustrasjonsfoto TH)

(Illustrasjonsfoto TH)

seniorpolitikk.no lar de de politiske partiene med egne ord svare på spørsmålet:Hvorfor trenger vi aldersgrenser i arbeidslivet?Arbeiderpartiet (Ap):Arbeiderpartiet mener det er et behov for å øke avgangsalderen fra arbeidslivet. Det er også viktig å sikre at seniorer ikke diskrimineres ved ansettelse. Men det kan være ulemper knyttet til en heving av aldersgrensen, eksempelvis at arbeidsgivere i økende grad vil vegre seg for å ansette eldre arbeidskraft eller at eldre arbeidstakere blir mindre attraktive på arbeidsmarkedet. Det kan heller ikke være slik at arbeidstakere som selv ønsker det, gis ensidig og ubetinget rett til å fortsette i arbeid til fylte 75 år. Aldersgrenser gir både arbeidsgiver og arbeidstaker større forutsigbarhet for når et arbeidsforhold avsluttes. Hensynet til en verdig avgang fra arbeidslivet kan også tale for å beholde aldersgrenser i arbeidslivet. Det kan være en trist utgang fra arbeidslivet å bli oppsagt i høy alder grunnet manglende fungering.Høyre (H):Høyre vil gå gjennom alle aldersgrensene i lovverket med sikte på å heve dem eller fjerne dem helt, slik at motiverte og godt kvalifiserte arbeidstakere ikke tvinges ut av arbeidslivet. I tillegg er det viktig å fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen, slik at det i størst mulig grad lønner seg for eldre arbeidstakere å stå i jobb.Spørsmålet om vi trenger aldersgrenser i arbeidslivet er stadig mer relevant. 70-årsgrensen ble innført i 1917, og det er åpenbart at det var en helt annet tid. I tillegg er det urimelig å levealdersjustere pensjoner, hvis man ikke samtidig gir folk muligheten til å kompensere for det ved å stå i arbeid lenger. Som nevnt vil Høyre derfor gå gjennom alle aldersgrensene i lovverket med sikte på å heve dem eller fjerne dem helt.Senterpartiet (Sp):Senterpartiet mener vi har for mange og for trange aldersgrenser i arbeidslivet. I vårt stortingsvalgprogram har vi uttrykt følgende om dette:Senterpartiet vil heve den generelle aldersgrensen i arbeidslivetSenterpartiet vil over tid fase ut ulike særaldersgrenser.Fremskrittspartiet (Frp):Fremskrittspartiet har fremmet forslag i Stortinget om å fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljølovens § 15-13a. Ingen andre partier støttet vårt forslag.FrP mener at så lenge arbeidstakeren ønsker å stå i jobb og er i stand til å utføre jobben i tråd med instruksen, aksepteres ikke alder som grunnlag for oppsigelse. Slik oppsigelse er aldersdiskriminering og kan ikke aksepteres.Sosialistisk Venstreparti (SV):At eldre fortsetter å være yrkesaktive er en stor fordel. Ikke bare for den enkelt eldre arbeidstaker, men også for arbeidslivet og landets økonomi. Derfor har regjeringen bestemt at aldersgrensene i arbeidslivet skal gjennomgås. Det er for eksempel en motsetning i at det er mulig med pensjonsopptjening til 75 år, samtidig som det er aldersgrenser på 70 år.Kristelig Folkeparti (KrF):Mange arbeidstakere har krevende yrker som er tunge å stå i. KrF mener at det er viktig at samfunnet legger til rette for at den enkelte får en verdig alderdom, og mener at vi trenger aldersgrenser i arbeidslivet. Den enkelte arbeidstaker skal få rett til å trappe ned etter et langt yrkesliv. Mennesker er forskjellige og den øvre aldersgrensen som vi foreslår til 75 skal sikre at avslutningen på yrkeslivet blir verdig og god.Venstre (V): Venstre vil avvikle særaldersgrenser i pensjonssystemet som ikke har faglige begrunnelser, og vi vil øke oppsigelsesadgangen til arbeidsgivere til 75 år. Det er flere land som har gått bort fra øvre aldersgrenser og det er Venstre også åpne for å vurdere. Venstre mener det bør være mulig å sikre arbeidsgivers mulighet til oppsigelse på enn å sette en bestemt aldersgrense, dersom en arbeidstaker ikke klarer arbeidsoppgavene sine.Rødt:Vi trenger aldersgrenser som et bidrag for å unngå at noen presses til å stå lengre i arbeid enn de har godt av, og sikre folk en verdig alderdom. For Rødt er det viktig å understreke at eldre er en stor ressurs som har kunnskaper og erfaringer som er verdifulle for samfunnet.Miljøpartiet De Grønne (MDG): Flere aldersgrenser er satt ut fra arbeidets belastning, og vi mener det kan være behov for å vurdere både den alminnelige aldersgrense i staten på 70 år og flere av særaldersgrensene. Svært mange yrker er mindre fysisk belastende enn tidligere, og det kan i fremtiden være behov for spreke eldre, som har lyst til å jobbe. Dette er forhold vi ikke har tatt stilling til og som vi mener vil være viktig å diskutere med partene i arbeidslivet og med organisasjoner for eldre før vi konkluderer.