SAS-pilotene

Anker til lagmannsretten

Asker og Bærum tingrett frifant 15. juli i år SAS, da domstolen mente at det forelå en rasjonell begrunnelse for forskjellsbehandling av piloter. De 10 pilotene over 60 år, som var blitt oppsagt, anker nå saken til lagmannsretten.

Av Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder og medlem av Statens Seniorråd, 30. september 2009

Erik Råd Herlofsen. (Foto Siv-Elin Nærø)

Erik Råd Herlofsen. (Foto Siv-Elin Nærø)

SAS har i lengre tid hatt økonomiske problemer og har i den anledning gjennomført en rekke tiltak for å bedre konsernets økonomiske stilling og konkurransekraft.  I 2008 besluttet man blant annet å sette flere fly på bakken. Dette medførte overtallighet og SAS valgte da å si opp alle piloter over 60 år i Norge, Sverige og Danmark. Ingen under 60 år ble oppsagt. Argumentasjonen for dette var at piloter over 60 år hadde rett til gode pensjoner og at oppsigelsene derved ville være mindre belastende for disse enn ved oppsigelse av yngre piloter. Fra og med 1. juli 2001 har for øvrig aldersgrensen for ervervsmessig flysertifikat i Norge vært 65 år. Det foreligger således ingen helse- eller sikkerhetsmessige hensyn bak oppsigelsene. 10 piloter i SAS aksepterte ikke oppsigelsene og mente at disse var i strid med forbudet i arbeidsmiljøloven om aldersdiskriminering. Avgjørelsen i tingrettenAsker og Bærum tingrett frifant den 15. juli i år SAS, da domstolen mente at det forelå en rasjonell begrunnelse for forskjellsbehandlingen. Det var ingen tvil om at oppsigelsene av piloter over 60 år var ”diskriminerende” og således i utgangspunktet ulovlig. Spørsmålet var imidlertid om lovens unntaksbestemmelse kom til anvendelse. Denne har følgende ordlyd: Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er     uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i   strid med forbudet…   Tingretten mente at SAS hadde anledning til å foreta en avveining mellom de yngre pilotene med kortest ansiennitet, og veie disse opp mot piloter over 60 år. I og med at pilotene over 60 år var berettiget til en god pensjon, kom retten til at forskjellsbehandlingen var nødvendig for å oppnå et saklig formål og at oppsigelsene av pilotene over 60 år, ikke var uforholdsmessig inngripende overfor dem. Pilotene tapte derved søksmålet og ble også dømt til å betale kr 900.000,- i sakskostnader til SAS. I tillegg kommer kostnader til egen advokat. I tillegg ble pilotene dømt til å fratre sine stillinger fra og med 1. september 2009. Saken ankesPilotene har nå anket saken til Borgarting lagmannsrett. Stridens kjerne er ikke hvorvidt SAS har behov for å redusere antall piloter, men kun hvorvidt det er lovlig å si opp piloter som har fylt 60 år utelukkende begrunnet i at de har rett til pensjon. Spørsmålet er for det første om forskjellsbehandlingen er ”nødvendig for å oppnå et saklig formål” og dernest om oppsigelsene er ”uforholdsmessig inngripende” overfor de som rammes. For at oppsigelsene skal være gyldige, må begge vilkårene være oppfylt.Den norske lovgivningen bygger på et EU-direktiv som blant annet forbyr aldersdiskriminering. I angjeldende direktiv er det også åpnet for at forskjellsbehandling kan være tillatt dersom denne har ”et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og ervervsuddannelsesspolitiske mål” (dansk oversettelse). Spørsmålet lagmannsretten må ta stilling til er således hvorvidt SAS’ forskjellsbehandling av piloter basert på alder, er et slikt legitimt formål som kan forsvares i medhold av angjeldende EU-direktiv. Deretter må lagmannsretten ta stilling til hvorvidt rett til pensjon medfører at en oppsigelse ikke er ”uforholdsmessig inngripende”.    KommentarSaken berører flere interessante aspekter relatert til øvre aldersgrenser og betydningen av rett til pensjon. Dersom lagmannsretten kommer til at SAS har anledning til å foreta en økonomisk avveining mellom hvilke piloter som kommer dårligst ut ved en nedbemanning for deretter å si opp de som er best sikret, vil dette kunne medføre en vesentlig reduksjon i arbeidstakeres stillingsvern. I stedet for å benytte et ansiennitetsprinsipp ved nedbemanninger, vil arbeidsgivere i framtiden kunne legge avgjørende vekt på de berørtes individuelle økonomiske situasjon, hvoretter ansatte som har rett til pensjon lettere vil kunne sies opp enn yngre ansatte. Sammenligner man denne saken for eksempel med StatoilHydros nedbemanning for et par år siden hvor alle ansatte over 58 år fikk tilbud om å velge mellom førtidspensjon og videre arbeid, vil et resultat i favør av SAS kunne medføre at arbeidsgivere ikke lenger behøver å gi de ansatte noe valg, men rett og slett gå til oppsigelse av de som har rett til pensjon eller som gis tilbud om førtidspensjon. Setter man saken på spissen, kan en dom i favør av SAS medføre at ansatte som i framtiden har rett til AFP-pensjon risikerer å ha et svakere stillingsvern enn yngre arbeidstakere. Dette vil igjen lett kunne medføre at forbudet mot aldersdiskriminering blir illusorisk.  Domstolene vil i tiden framover måtte foreta mange vanskelige avveininger. seniorpolitikk.no kommer tilbake til temaet etter hvert som nye rettsavgjørelser foreligger.