Åpent hus

arbeid er helse og sosial samfunnsdeltakelse

- Arbeid er den viktigste grunnen til å sette seniorpolitikk på dagsordenen. Hvordan vi forholder oss til seniorene i arbeidslivet er langt på vei et spørsmål om verdier, sa SSPs nye direktør Kari Østerud, da hun ønsket velkommen til åpent hus i dag.

Av Tora Herud, 18. august 2010

SSPs nye direktør Kari Østerud (49) ønsker velkommen til åpent hus. (Foto TH)

SSPs nye direktør Kari Østerud (49) ønsker velkommen til åpent hus. (Foto TH)

Kari Østerud sier at hun vil bidra til at seniorverdiene får en større plass i norsk arbeidsliv. Hun kom fra stilling som leder og fra arbeid med pensjon i Storebrand, og begynte som direktør ved Senter for seniorpolitikk (SSP) 1. august. Tidligere direktør, Åsmund Lunde, er gått over i ny stilling som seniorrådgiver ved senteret.Målet med SSPs arbeid- Målet med vårt arbeid må være at flere arbeidstakere skal ønske å jobbe lengre, og at flere arbeidsgivere ønsker å beholde seniorene sine, eventuelt å rekruttere seniorer til ledige stillinger i virksomheten. Det er slik at jenter født i dag kan forventes å leve til de er 100 år. Men det forventes ikke at vi livet skal være juniorer og seniorer like lenge. Så her er det en skjevhet vi må gjøre noe med, sier Østerud. Hun mener at tiltak av mer tvangsmessig karakter bør unngås, og at utfordringen er å skaffe seg kompetanse om og innsikt i hvilke tiltak som virker.- Vi vet mye om dette allerede, men vi trenger også mer kunnskap. Mitt bidrag må være å spre slik kunnskap og kompetanse til myndigheter, virksomheter og partene i arbeidslivet.- Det lønner seg- Det er god økonomi både for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet dersom vi lykkes med målsettingen om å øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere, sier Kari Østerud og nevner som eksempler at:1. Den enkelte arbeidstaker får mer å rutte med2. Kostnader til nyansettelser reduseres3. Virksomhetene beholder verdifull erfaring4. Pensjonskostnadene for samfunnet blir lavere