70-årsgrensen

Argumenter for og mot endring

70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven bør primært oppheves, sekundært heves til 75 år. SSP støtter heller ikke forslaget om adgang til virksomhetsfastsatt avgangsalder, skriver administrasjonen ved Senter for seniorpolitikk (SSP) i sitt svar i høringen om en eventuell endring av aldersgrensen.

Av admin_senior, 26. januar 2009

Arbeidsmiljøloven har en regel som innebærer at stillingsvernet i praksis faller bort ved fylte 70 år. I St.m. nr. 6 (2006-2007): Om seniorpolitikk Seniorane – ein ressurs i norsk arbeidsliv, varslet regjeringen at den ville se nærmere på denne bestemmelsen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utredet problemstillingen. SSP har gitt sitt svar i høringen, som kort kan oppsummeres slik:  Retten til arbeid er primært et demokratisk spørsmål, ikke et juridisk. Det er også et spørsmål om likestilling og likeverd. Aldersgrense ved 70 år er uttrykk for en kollektiv oppfatning om det enkelte individ. Begrepet ”verdig avgang” brukes ensidig. Kunnskap om aldring og arbeid er mangelfullt i vurderingsgrunnlaget. Hensynet til individuelle forskjeller er ikke tilstrekkelig tatt hensyn til. Det er tatt for lite hensyn til de samfunnsmessige endringer. Det er i liten grad tatt hensyn til ønske om økt fleksibilitet generelt, og den fleksibilitet som er innarbeidet i den ny pensjonsordningen fra 2011 spesielt. Det er i liten grad tatt hensyn til de positive endringer som finner sted i befolkningens holdninger og oppfatninger om eldre arbeidstakere. – Spørsmålet om en øvre aldersgrense er ikke et juridisk -, men et demokratisk spørsmål. Det blir dessuten feil at en gruppe bare på grunn av en bestemt alder, skal behandles likt, sier Åsmund Lunde, direktør i SSP. Desto eldre vi mennesker blir, desto mer ulike blir vi, og desto mer galt blir det å behandle alle likt, noe vi heller ikke kan gjøre med alle unge som gruppe, mener han. En verdig avgang Det argumenteres med at 70-årsgrensen bidrar til en ”verdig avgang” fra arbeidslivet.- Det uverdige ligger i at vi skal verne folk mot seg selv og ikke ser på dem som likeverdige lenger. Det er et menneskesyn og et syn på aldring som SSP mener ikke holder mål, og som vi ikke finner dekning for i forskning. Med det nye pensjonssystemet vil vi få mer fleksibilitet. For eksempel har mange kvinner i dag for kort opptjeningstid i folketrygden og lite pensjonspoeng. De vil derfor være tjent med at vi ikke har en øvre aldersgrense, sier han. Men Åsmund Lunde har også motforestillinger.- Den største motforestillingen min mot å heve eller fjerne 70-årsgrensen, er at noen kan vegre seg mot å ansette gode voksne. Det kan være fordi de frykter at de kan bli vanskelig å si opp dersom det skulle bli nødvendig, sier han. Den vanskelige samtalen- Hvis du blir betraktet som likeverdig, vil lederen behandle deg og kollegene dine på samme måten. Ledere må kunne ta opp temaer de synes er ubehagelige i de ordinære medarbeidersamtalene. Gode ledere klarer det. Du er som leder nødt til å kunne snakke med ansatte om hvordan vedkommende fungerer. Å gjøre unntak for eldre her, er uverdig og diskriminerende, sier Åsmund Lunde. Han mener det er fullt mulig å snakke om endring av kompetanse med 60-65-åringer.