Kommentar

Bedriftsfastsatte aldersgrenser står for fall

Nordre Vestfold tingrett avsa 30. januar 2013 en interessant dom vedrørende bedriftsfastsatt aldersgrense på 67 år. Retten kom til at aldersgrensen var ulovlig da den ikke var tilstrekkelig kommunisert eller konsekvent praktisert av virksomheten.

Av Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder, 7. februar 2013

Erik Råd Herlofsen. (Foto TH)

Erik Råd Herlofsen. (Foto TH)

Dommen ble behørig kommentert på NRK Nyheter tirsdag 5. februar 2013, skriver Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirmaet Ræder, som kommenterer dommen for seniorpolitikk.noFaktum og domspremisserKongsberg Maritime AS varslet vinteren 2011/2012 to ansatte ingeniører om at de måtte fratre ved fylte 67 år. Ingeniørene ønsket imidlertid å arbeide lenger og søkte støtte hos sitt fagforbund NITO, hvoretter spørsmålet om «oppsigelsenes» gyldighet ble brakt inn for Nordre Vestfold tingrett.Partene var enige om at forutsetningen for at aldersgrensen på 67 år skulle anses for å være lovlig, var at denne var kjent i virksomheten, konsekvent praktisert og kombinert med en god tjenestepensjonsordning.I tingretten anførte ingeniørene at ingen av de nevnte tre forutsetningene var oppfylt, men fikk ikke medhold i at en ytelsesbasert pensjonsordning på om lag 60 prosent og 62 prosent kunne karakteriseres som «utilfredsstillende».Derimot kom domstolen til at den informasjon virksomheten hadde gitt om aldersgrensen var uklar. Det ble særlig vektlagt at informasjonsbrosjyrene gjennomgående benyttet begrepet «pensjonsalder» og at det ikke var tilstrekkelig klarlagt at virksomheten med dette også mente en øvre aldersgrense med plikt til å fratre. Det fremkom blant annet av virksomhetens materiale at det etter særskilt avtale vil være mulig å opptjene pensjonspoeng også etter fylte 67 år, samt at ansatte som fortsetter å arbeide etter fylte 67 år kun er omfattet av lovpålagt yrkesskadeforsikring.Domstolen kom til at virksomheten selv bar risikoen for de uklarheter som fremkom av informasjonsbrosjyrene og konkluderte derved at kravet om at aldersgrensen må være allment kjent ikke var oppfylt.Domstolen gikk deretter videre og vurderte om aldersgrensen var konsekvent praktisert. Det var et faktum at virksomheten konsekvent hadde varslet alle ansatte som nærmet seg 67 år om fratredelse ved fylte 67 år. Imidlertid hadde mange ansatte som virksomheten ønsket skulle fortsette blitt reengasjert og fått sine ansettelsesforhold videreført. Det var noe uklarhet hvor stort antall det var tale om, men domstolen la til grunn at mer enn halvparten av de som sluttet ved fylte 67 år var blitt reengasjert og at «forlengelsene» ikke fremsto som kortvarige eller var ment å skulle dekke tidsavgrensede behov i spesielle situasjoner.Domstolen kom derved til at heller ikke vilkåret om konsekvent praktisering var oppfylt og ingeniørene fikk derved fullt medhold både i kravet om gjeninntreden i stillingene og erstatning. I tillegg måtte virksomheten dekke ingeniørenes sakskostnader.Selv om ankefristen ennå ikke er gått ut, gir dommen et sterkt signal om at bedriftsfastsatte aldersgrenser under 70 år står for fall.KommentarerDet er en rekke virksomheter som i sine personalhåndbøker, ansettelsesavtaler, pensjonsvedtekter eller lignende kun viser til virksomhetens pensjonsalder. Selv om virksomhetens ledelse med dette har ment å ha en øvre aldersgrense tilsvarende pensjonsalderen, vil mangel på klarhet tolkes i virksomhetens disfavør og forutsetningen om at aldersgrensen skal være tilstrekkelig kjent blant de ansatte vil da ikke være oppfylt.I tillegg er det et faktum at mange virksomheter som praktiserer en øvre aldersgrense under 70 år, reengasjerer «de beste» på nye midlertidige kontrakter eller ved at den «tidligere» ansatte etablerer eget selskap og «leier» seg ut til virksomheten. Svært ofte skal den ansatte gjøre samme oppgaver som tidligere og ikke bare dekke et midlertidig og kortvarig behov. Det er grunn til å tro at domstolene i tiden framover vil stille spørsmål ved lovligheten av slike arrangementer og anse disse som et bevis på at virksomheten ikke har praktisert aldersgrensen tilstrekkelig konsekvent.I tillegg bør virksomheter som praktiserer bedriftsfastsatte aldersgrenser under 70 år, merke seg at det er et bredt politisk flertall mot slike grenser, samtidig som høyesterettsdommen om helikopterpilotene i Nordsjøen (som falt etter Gjensidige-dommen), hvor en tariffestet 60 årsgrense ikke ble ansett for å være lovlig, ga sterke signaler om at domstolene er kritiske til aldersgrenser under 70 år.Fakta:Høyesterett avsa i Gjensidige-dommen Rt 2011 s. 964, dom for at en bedriftsfastsatt aldersgrense på 67 år var lovlig, forutsatt at aldersgrensen er kjent, konsekvent praktisert og kombinert med en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.Høyesterett avsa i Helikopterpilot-dommen Rt 2012 s. 219, dom for at tariffestet aldersgrense for piloter på 60 år var ulovlig, all den tid sertifikatgrensen var 65 år. Høyesterett avviste anførsler om hensynet til en verdig avgang og uttalte at deltakelse i arbeidslivet, behovet for å bruke sine ferdigheter og være til nytte, betyr vel så mye som retten til pensjon.