IA-avtalen

Best i Oslo-klassen?

Nordre Aker, en av de 15 bydelene i Oslo kommune, har lykkes med å få IA-arbeidet ned på det enkelte av rundt 43 tjenestesteder i bydelen. - Jeg stortrives med å jobbe i resepsjonen og håper jeg får fortsette å jobbe her etter nyttår, sier Astrid Cecilie Johansen (56).

Av Tora Herud, 10. oktober 2013

Astrid Cecilie Johansen fikk bytte arbeidsoppgaver. (Foto TH)

Astrid Cecilie Johansen fikk bytte arbeidsoppgaver. (Foto TH)

Ved å slå sammen HMS- og IA-arbeidet i ett utvalg der også plasstillitsvalgt er med, fungerer det tre-delte arbeidet på den enkelte arbeidsplass. Personalenheten har ansvaret for den overordnede oppfølgingen og samarbeidet med NAV-arbeidslivssenter. Sissel Lien, spesialkonsulent i personalenheten, sier bydelen satser på:Forebygging gjennom HMSTett oppfølging av den enkelte med sykefraværHoldningsskapende arbeid- Vi fant ut at vi ville bygge videre på HMS-arbeidet og kaller det for HMS-IA-utvalg, som har fire representanter på hvert tjenestested, sier Sissel Lien, spesialkonsulent i personalenheten. AMU fungerer som øverste IA-utvalg i bydelen og skal påse at to møter i året vies IA-arbeidet.Handlingsplan for bydelenBydelen har en handlingsplan for perioden 2013 – 2014. Den forteller blant annet at målet er å få det legemeldte sykefraværet ned på 7 prosent i 2013. Slikt fravær er størst blant kvinner i alderen 40-49 år.Tiltakene i handlingsplanen dreier seg først og fremst om IA-avtalens delmål 1 om å redusere sykefraværet.Delmål 3 om øke yrkesaktiviteten blant arbeidstakere over 50 år beskrives slik:Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og i det systematiske forebyggende arbeidet.Sette aktivitetsmål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren.- Ikke best på delmål 3Blant annet skal alle medarbeidersamtaler med ansatte over 55 år ha hatt som tema hvordan ledere kan stimulere medarbeideren til fortsatt yrkeskarriere. Ansvarlig for dette er ledergruppa og personalenheten.- Det er viktig å komme inn på dette i god tid før den enkelte fyller 62 år. Noen ønsker roligere dager, andre ønsker mer påfyll og å utvikle seg mer. Alle ønsker å bli sett og hørt, sier Lien.Nordre Aker har ingen goder som ekstra ferie eller høyere lønn å lokke med.- Vi har prøvd det, men så ingen effekt av slike ordninger ved tidligere forsøk. Vi ønsker dessuten at de ansatte skal jobbe mer, ikke mindre. Vi er ikke best på delmål 3, men vi har fått en ny HR-leder som er opptatt av det og av tankesettet vi bruker, sier hun.Alle ledere i Nordre Aker har gått NAVs tre grunnkurs á 3 timer i sykefraværsoppfølging. Nå kommer kurset: Livsfasefokus, alder et pensjonistpolitisk blindspor.Strakk ikke tilSiden 2000 har Astrid Cecilie Johansen jobbet i lønnsavdelingen i bydel Nordre Aker i Oslo kommune.- I fjor høst fikk vi et nytt HR-lønnssystem. Det førte til mer arbeid for meg enn jeg rakk i 50 prosents stilling. Jeg er 50 prosent uføretrygdet og begynte å jobbe mer enn jeg skulle for holde tidsfristene. I februar i år ble jeg sykmeldt 100 prosent. Sjefen min og en fra personalavdelingen fulgte meg opp, og etter åtte uker kom jeg tilbake en dag per uke, men uten å ha tidsfrister. Jeg ble gradvis friskere og fortsatte en stund til på lønnsavdelingen, men så fikk jeg tilbud om å prøve meg i resepsjonen sier hun.Stortrives nåI resepsjonen for søknadskontoret for sykehjem, personalavdelingen, barnehagekontoret og barnevernet i bydelen sitter en smilende Astrid Cecilie Johansen. Hun liker å ta imot mennesker og vise vei. Etter å ha jobbet med lønn kan hun alle navnene på ansatte fra før.- Jeg stortrives her og det arbeides med å gjøre denne jobben permanent for meg. Det synes ikke på meg hvorfor jeg er 50 prosent uføretrygdet. Oppfølgingen og det bli sett, er viktig for meg. I tillegg har jeg en fin fastlege, hun følger meg opp, sier hun.Johansen har endret arbeidsoppgaver før. Fra 1991 jobbet hun som kjøkkenassistent på en avdeling på Tåsenhjemmet, og som pleiemedhjelper når noen hadde permisjon. Etter at hun ble uføretrygdet 50 prosent anbefalte legen hennes omskolering.- Jeg fikk arbeidstrening der jeg lærte data, lønn og regnskap, og deretter fikk jeg i 2000 jobb i lønnsavdelingen i Sogn bydel, som i 2004 ble innlemmet i Nordre Aker bydel, sier hun.Oslo kommuneHar 15 bydeler.Ifølge Oslo-speilet fra Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo, kommer eldrebølgen i Oslo først i 2025. Størst vekst av alle får aldersgruppen 67-79 år, med 23.000 flere i denne aldersgruppen i 2030 enn i 2013. Antallet eldre 80-89 år vil øke med 8.000 personer eller 47 prosent i tiden 2022 – 2030. Samtidig fødes det nå færre barn i Oslo, kun bydel Nordre Aker har en økning i fødselstallet. Befolkningstallet for hovedstaden forventes imidlertid å øke med 33,2 prosent fram mot 2030.5.480 personer var ansatt i hjemmetjenesten i 2010, som er en del av pleie og omsorgssektoren.I alt 11.267 personer var ansatt i pleie- og omsorgssektoren i 2011. 17 prosent av disse var over 55 år.Bydel Nordre Aker49.238 innbyggere.Hjemmetjenesten har rundt 100 stillinger, fordelt på noen flere personer på grunn av deltidtidsstillinger, særlig i helgene.22 ansatte er over 50 år.(Kilde: Oslo kommune)