Sykefravær

De eldste er minst syke

Sykefraværet øker i alle aldersgrupper unntatt blant de aller eldste. Menn i alderen 65-69 år har en nedgang i sykefraværet på hele 14,3 prosent, og har nå et lavere sykefravær enn kvinner i alderen 20-24 år. Blant kvinner i denne aldersgruppen økte sykefraværet med 11,3 prosent i samme periode. Sykefraværet økte mest blant de under 30 år, ifølge NAV.

Av seniorpolitikk, 23. september 2008

Det totale sykefraværet har økt med 4,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor, og det øker mest blant kvinner.- Økningen i sykefraværet må sees i sammenheng med at vi i 2007 hadde en rekordstor vekst i sysselsettingen og at arbeidsledigheten nå er meget lav. Stadig flere mennesker deltar i arbeidslivet og mangelen på arbeidskraft er fortsatt stor. Dette er faktorer som vanligvis trekker sykefraværet opp, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.Høyest fravær i helse og sosialSykefraværet er høyest innen helse- og sosiale tjenester, og det er økende. I løpet av det siste året har sykefraværet i denne næringen økt med 6,2 prosent, og i 2. kvartal var sykefraværet på 8,6 prosent. Hver femte arbeidstaker jobber innen helse og sosial, som dermed er den næringen med flest sysselsatte. Øvrige næringer med høyt sykefravær er hotell- og restaurantvirksomhet med 6,8 prosent og transport og kommunikasjon med 6,2 prosent. Sykefraværet har økt i alle næringer i løpet av det siste året. Sykefraværet har økt mest i Aust-Agder med 9,3 prosent, i Rogaland med 8,5 prosent og i Vestfold med 7,7 prosent. Lavest er økningen i Finnmark, hvor sykefraværet økte med 1,7 prosent.Tiltak for å redusere fraværetDet er satt i gang flere tiltak for å redusere sykefraværet. I fjor ble det gjort lovendringer som skal sikre tettere oppfølging av sykmeldte, og både NAV og spesialisthelsetjenesten har spesielle tilbud for å få sykmeldte raskere tilbake til jobb. Ny sykmeldingsblankett 1. september i år åpner for kommunikasjon mellom lege, arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom hele sykmeldingsperioden, og introduserer samtidig ”avventende sykmelding”.  – Vi tror at disse tiltakene vil bidra til å redusere sykefraværet. Det er ofte mulig å være i arbeid på tross av sykdom, hvis arbeidet blir tilrettelagt. For å få ned sykefraværet er det viktig at alle involverte parter kjenner sitt ansvar og samarbeider, sier Saglie.