Seniorarbeidskraft

#de15 beste – erfaringer høsten 2018

#de15beste er et konsept som belyser hvordan siste del av yrkeslivet kan bli de 10-15 beste årene i jobb, både for den enkelte arbeidstaker og for den virksomheten man er ansatt i. SSP har gjort noen erfaringer fra høstens møteserie.

Av Olav Eikemo, 30. november 2018

#de15beste: En rekke gode bidrag har gjort seminarene aktuelle og innholdsrike. Foto: Olav Eikemo

#de15beste: En rekke gode bidrag har gjort seminarene aktuelle og innholdsrike. Foto: Olav Eikemo

Under arbeidstittelen #de15beste har vi de siste året planlagt og arrangert frokost- eller lunsjseminarer en rekke steder i Norge. Høsten 2018 er det gjennomført åtte nye møter, i Drammen, Bergen, Alta, Hamar, Telemark (Tokke), Agder (Lillesand), Stavanger og Haugesund. Alle er gjennomført i samarbeid med arbeidslivssentrene i de respektive fylkene.

Det har vært god oppslutning både fra privat næringsliv og offentlige virksomheter, med mellom 30 og 60 deltakere hvert sted, til sammen flere hundre personer. SSP har så langt fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, som særlig trekker fram at temaet har en praktisk tilnærming. Dette forsterkes av at arbeidslivssentrene har funnet fram til gode eksempelvirksomheter, både fra privat og offentlig sektor.

Rogaland- fra krise til optimisme

De to siste møtene i høst ble gjennomført i Stavanger og Haugesund den 27. og 28. november. Nærmere 40 deltakere hvert sted fikk ta del i gode eksempler fra hhv Jæren Distriktspsykiatriske Senter og Sjøfartsdirektoratet, og NAV bidro i begge byer med oppdatert informasjon om arbeidsmarkedet i Rogaland. Det ble gode diskusjoner også her:

Hva hindrer seniorene i å utvikle seg hele yrkeslivet?

Setter man egne begrensninger, eller legges det ikke til rette på arbeidsplassene?

Og hvilke hindringer møter seniorer som ønsker seg ny jobb?

Mangler de kompetanse, eller er det fordommer mot seniorer hos ledere og rekrutterere?

Samlinger for NAV-medarbeidereI de fleste fylker ble det også gjennomført egne fagsamlinger for medarbeiderne ved NAV, både rådgivere i Arbeidslivssentrene og fra andre NAV-enheter har deltatt i forlengelsen av frokostmøtene. Her har Als og SSP oppdatert hverandre gjensidig om de muligheter og utfordringer som finnes i det enkelte fylke.

Situasjonen i Rogaland og Hordaland har f.eks. vært svært ulike situasjonen i andre fylker. For SSP er det nyttig å lære fra praktisk virksomhet og fange opp regionale ulikheter.

Fakta

#de15beste – alle må ta ansvar

Konseptet er utviklet for økt bevissthet og ansvarliggjøring, både av virksomheten (styre, eiere, toppledelse), ledere, tillitsvalgte – og seniorene selv.

Til hjelp i prosessen har SSP utarbeidet erfaringsbaserte råd, tips og praktiske verktøy. Råd og tips til den enkelte senior:

SSP retter fokus på betydningen av yrkesmessig fornying for seniorene selv, med vekt på løpende kompetanseutvikling, behovet for bedre digitale brukerferdigheter og at seniorene må ha en aktiv holdning til nye oppgaver og utfordringer – også i den siste delen av yrkeskarrieren.

Seniorpolitisk veileder – et verktøy i tre trinn:

Seniorpolitisk veileder er et gratis, nettbasert verktøy utarbeidet av SSP, som setter ledere og tillitsvalgte i stand til å utarbeid en konkret, virkningsfull og målbar seniorpolitikk i virksomheten. Konseptet gir større bevissthet om behovet for en seniorpolitikk, og om hva som virker.

Kartlegging: Hvordan er alderssammensetningen og kompetanseprofilene blant de ansatte?

Hvilke målsettinger og tiltak har vi allerede på plass? Virker disse etter hensikten?

Utvikling: Hvilke konkrete og målbare mål er det naturlig å sette? Hvilke konkrete tiltak og virkemidler vil bidra til at vi når målene? I hvilken rekkefølge skal dette gjennomføres? Hvem har ansvaret?

Implementering og evaluering: Informasjon og forankring hos alle aktører, medarbeidere, tillitsvalgte o ledere på alle nivåer. Jevnlig evaluering av om tiltakene virker og målsettingene nås.

Endringer hvis behov.

Et av de viktigste verktøyene er å gjennomføre en medarbeidersamtale med et seniorperspektiv.

Her finner du en mal til en slik medarbeidersamtale.