Turnusordninger

deltid et problem

- Ulike varianter av langturnus med 13 timers arbeidsdager flere dager i strekk og deretter fri, er prøvd ut med godt hell. Dette er virkelig innovasjon og nytenkning, sier Fafo-forsker Leif E. Moland.

Av Tora Herud, 29. mai 2013

Av totalt 165.000 minstepensjonister ved begynnelsen av året

Av totalt 165.000 minstepensjonister ved begynnelsen av året

Forsøk med langturnus skal bidra til å kunne tilby flere ansatte full stilling. Moland mener deltidsstillinger i pleie- og omsorgssektoren er et problem på flere måter.- Det blir en oppstykket tjeneste og unødig mange ansatte å forholde seg til for brukerne. Det vil også være mer problematisk å rekruttere kompetent arbeidskraft. De kommunene som prøver alternative turnuser, klarer rekrutteringen bedre, og det er også bra for brukerne når folk jobber langturnus og fulle stillinger. Det ser også ut som om alternative turnusordninger passer godt for folk med høy alder og lang erfaring, sier han. De fleste forsøkene med langturnus er gjort i den delen av pleie- og omsorgssektoren som gir et tilbud til funksjons- og utviklingshemmede.Med mange deltidsansatte, vil lederne bruke mye mer tid på veiledning, opplæring og på å ringe etter ekstravakter.- Ledertiden stjeles til dette. Arbeidsplasser med mange ansatte i små stillinger fører ofte til fattige læringsmiljøer og deltidsansatte  har vanskelig for å bli med på faglig utvikling, sier han.- Uenig med BrattenSpekter-direktør Anne-Kari Bratten sa i seniorpolitikk.no nr. 2 i år at ”…det er en myte at deltiden er ufrivillig, 10 prosent er ufrivillig og 90 prosent er frivillig”.- Jeg er uenig med Bratten og SSB og tror 90 prosent er for mye, men at rundt 50 prosent jobber frivillig deltid er nok mer riktig, sier Leif E. Moland.Profesjonaliseringen av omsorg er kommet gradvis.- Det begynte med at kvinner jobbet litt ved siden av å være hjemme. De hadde oppdratt barn og kunne noe om det. Det var en fin utvikling fra 1970-tallet med at kvinner jobbet mer og mer, men som stoppet opp på 1990-tallet. Å jobbe deltid er uansett et problem. Når du ikke jobber heltid gjør du deg lett avhengig av økonomisk støtte som for eksempel arv, støtteordninger, ektefelle eller andre. For mange fører også deltidsarbeid til at de blir minstepensjonister, sier han.Utdanner to, får én igjenMoland mener KS og Spekter er blitt mer opptatt av effektiv drift og demografiske utfordringer de siste par årene.- For å møte morgendagens behov for pleie- og omsorgstjenester trenger vi langt flere ansatte, flere enn det er rimelig å forvente at vi kan skaffe. Ett av virkemidlene for å møte behovet for mer arbeidskraft, er å utnytte de ressursene som ligger i den såkalte deltidsreserven,  vi trenger at flere deltidsansatte jobber i større stillinger. Det er unektelig litt råflott at vi fortsetter å utdanne to sykepleiere og bare få én igjen. sier han.Idéhistoriker Mathilde Fasting skrev i en kronikk i Sykepleien nr. 4/2013 at 210.000 ansatte i kommunal pleie- og omsorg produserer 129.000 årsverk.