Nytt SSP-notat

Derfor er ledere skeptiske til å ansette 60-åringer

Senter for seniorpolitikk sammenfatter fire undersøkelser for å finne ut hvorfor ledere er skeptiske til å ansette søkere i sekstiårene.

Av Berit Solli, 4. januar 2022

Roger-Moen

Fagsjef Roger Moen (Foto: Sverre Chr Jarild)

Les notatet her.

Senter for seniorpolitikks fagsjef Roger Moen har sett nærmere på hvordan ledere oppfatter eldre arbeidstakere og hva de tenker om rekruttering av eldre. De fire undersøkelsene er en kvantitativ spørreundersøkelse til 1200 ledere, dybdeintervjuer med noen av lederne og to utvalgsundersøkelser av Norsk seniorpolitisk barometer.

«Vi ser at rekrutteringsmarkedet endrer seg når søkerne når en viss alder. Vi ville finne ut hvorfor mange ledere fortsatt er skeptiske til å ansette 60-åringer,» sier Moen.

Ledere har positive oppfatninger om eldre arbeidstakere

Senter for seniorpolitikk har fått gjennomført undersøkelser der vi kan få mer innsikt om hvordan rekrutteringsmarkedet endrer seg når man når en viss alder, og hvorfor det fortsatt er mange ledere som er skeptiske til å ansette 60-åringer. Vi har ønsket å finne ut om det kan skyldes fordommer og en bevisst aldersdiskriminering, eller om er det andre forklaringer.

Moen trekker frem som første funn at lederne er veldig positive til sine eldste medarbeidere.

Fagsjef Roger Moen har skrevet kunnskapsnotatet med en sammenfatning av fire undersøkelser om rekrutteringspraksis. (skjermdump fra foredrag på skjerm)

«Data fra informantene i de kvalitative intervjuene viser at oppfatninger og tanker om eldre arbeidstakere er annerledes, og langt mer positive, når lederne tar utgangspunkt i sine egne erfaringer med de eldre arbeidstakerne som de allerede har og er kjent med.

Det er bemerkelsesverdig at oppfatningene skifter så karakter med en gang det er snakk om rekruttering. For selv om de har gode erfaringer med eldre arbeidstakere kommer det en særskilt skepsis overfor 60-åringer som søker ny jobb, basert på en slags frykt for, og risikovurdering av, det aldrende ukjente,» sier Moen.

Lederne forteller bl.a. at de er redde for at en sekstiåring de ansetter snart vil pensjonere seg, og de er usikre på deres helse. Dette til tross for at de ikke har erfaringer fra dette hos de eldre arbeidstakerne som de allerede har i virksomheten.

Aldersdiskriminering

Begrunnelsene som ledere oppgir for sin skepsis til å ansette 60-åringer kan oppleves som rasjonelle, men de kan også bygge på gale antakelser og negative stereotypier om eldre arbeidstakere. Det kan resultere i at flere seniorer blir utsatt for aldersdiskriminering når de søker ny jobb, uavhengig av om de står utenfor arbeidsmarkedet eller om de er yrkesaktive som ønsker seg en ny jobb. Selv om lederne som ble intervjuet overveiende har positive oppfatninger om, og erfaringer med, de eldste, så vil enkeltes rekrutteringspraksis kunne være uttrykk for en atferd som kan resultere i aldersdiskriminering, fordi kvalifiserte søkere legges til side på grunn av sin alder.

«Vår anbefaling er at formidling av kunnskap om aldring og arbeid settes på dagordenen og integreres i lederutdanninger, ledermøter og i sentral tillitsvalgtopplæring. Det kan bidra til at dagens og morgendagens ledere og tillitsvalgte får bedre forutsetninger for å ta kunnskapsbaserte beslutninger,» sier Moen.

Ledere tør ikke ansette 60-åringer

Hvorfor er ledere skeptiske til å ansette 60-åringer?

Fakta

SSP-notat 6 sammenfatter resultater fra
– en survey fra 2020 til 1200 ledere
– kvalitative intervjuer av ledere i 2021
– Norsk seniorpolitisk barometer for 2020 og 2021.