Nedbemanning

Dersom sluttpakke er et alternativ

8 ting advokat Per Benonisen mener du bør være oppmerksom på dersom du vurderer tilbud om sluttpakke.

Av Tora Herud, 1. juni 2016

Advokat og partner Per Benonisen i Advokatfirmaet DLA Piper. (Foto Tora herud)

Advokat og partner Per Benonisen i Advokatfirmaet DLA Piper. (Foto Tora herud)

Ved omorganisering og nedbemanning kan arbeidsgivere benytte seg av en ordning hvor arbeidstakere kan søke om sluttpakke.

Arbeidsgiveren bør imidlertid nøye vurdere hvorvidt en slik framgangsmåte gir det resultatet man håper på. Å si nei til søknader om sluttpakkes fra ansatte man ønsker å beholde, er ikke bare av det gode.

Alternativet til frivillige sluttpakker, er at ansatte får et slikt tilbud som et alternativ til oppsigelse fra arbeidsgiver, sier advokat og partner Per Benonisen i Advokatfirmaet DLA Piper.  

– Arbeidstakere som vurderer å søke på eller ta en tilbudt sluttpakke, bør vurdere nøye hvilke konsekvenser dette får for dem. Spesielt viktig er dette for eldre arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalder. Å si ja til en sluttpakke kan for eksempel innebære tap av rettigheter til livslang avtalefestet pensjon.

Som alternativ til oppsigelser ved nedbemanning benyttes ofte frivillige ordninger som sluttpakker.

– Det er ikke uvanlig at beregningen av sluttpakkenes størrelse vil variere med alder og ansiennitet. Selv om pakken i seg selv kan virke solid, må en også ta høyde for andre forhold, som mulighetene for å få annet arbeid, mulig tap av avtalefestet pensjon (AFP) og bortfall av pensjons- og forsikringsordninger som blant annet kan få betydning for fremtidig pensjonsutbetalinger. Konsekvensene for den enkelte er ikke alltid klare og det kan være en god investering å få bistand fra en økonomisk rådgiver før en tar et endelig valg.

Det er derfor heller ikke uvanlig at arbeidsgiver tilbyr slik bistand til sine ansatte i forbindelse med tilbud om sluttavtaler, sier Per Benonisen.

8 ting du bør tenke på ved sluttpakke:

1. Husk at du ikke får dagpenger samtidig som du får ytelser fra arbeidsgiver. Et sluttvederlag vil således omregnes til lønn for en bestemt periode og du vil ikke få dagpenger i denne perioden. Mer om kriteriene for dagpenger på nav.no

2. Husk at lønn i oppsigelsestiden normalt danner grunnlag for opptjening av feriepenger. Er du imidlertid fritatt for arbeidsplikt er dette ikke uten videre tilfelle. Innebærer tilbudet om sluttpakke et slik fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden, bør det presiseres om det skal opptjenes feriepenger i perioden eller ikke.

3. Husk at sluttvederlag er ikke beregningsgrunnlag for feriepenger med mindre partene bestemmer noe annet.

4. Husk at sluttvederlag ikke inngår i pensjonsgrunnlaget.

5. Dersom bedriften man arbeider i gir rett til AFP, kan man om man oppfyller vilkårene ha rett til en livslang pensjonsytelse fra denne ordningen fra fylte 62 år. Nærmer du deg denne alderen, må du før du takker ja til en sluttpakke, sjekke om du ved en aksept av sluttpakken risikerer å tape muligheten for å få AFP.

6. Det er viktig at arbeidsgiver ikke bruker høy alder som argument for å presse noen til å akseptere en sluttpakke. Utvelgelseskriteriene ved en nedbemanning må brukes riktig og må ikke være aldersdiskriminerende.

7. Er du i alderen 50 til 66 år kan du ved sykdom og nedbemanning kunne ha rett til en engangsytelse fra LO og NHOs sluttvederlagsordning, men ikke om du har rett til AFP. Mer om kriteriene for sluttvederlag på sluttvederlag.no

8. Støtte fra tidligere arbeidsgiver til videreutdanning er skattefri med et beløp oppad begrenset til 1,5 ganger grunnbeløpet (rundt hundre tusen kroner) i folketrygden for arbeidstaker, dersom utdanningen kan benyttes i videre arbeid. 

Bytte jobb?

Se her hvordan du kan få hjelp fra Karrieresentrene til NAV.

Se her hvordan du kan bli en enda bedre medarbeider!