Delmål 1, 2 og 3

Det er morsomt å jobbe i Nav for tida

- Vi tenker at arbeidet med IA-avtalens delmål 1, 2 og 3 handler om en helhet, nemlig om det å skape helsefremmende arbeidsplasser, sier leder ved arbeidslivsenteret i Hedmark, Anja Søberg.

Av Tora Herud, 18. desember 2015

- Vi lærer av sykefraværsarbeidet

- Vi lærer av sykefraværsarbeidet

Arbeidslivsenteret i Hedmark har 18 IA-rådgivere, to markedskoordinatorer, en arbeidslivs- coach og en trainee, som alle driver utadrettet virksomhet.- Arbeidet med delmålene er delt mellom Nav arbeidslivsenter og Nav-kontorene, og samarbeid er viktig, ifølge Søberg, som beskriver arbeidet med det enkelte delmålet slik:Delmål 1: Redusere sykefraværet- Det kan handle om vanskelige enkeltsaker ute i en virksomhet, der vi bistår med vår kompetanse. Hva kan for eksempel gjøres for at en sykmeldt skal kunne komme tilbake i arbeid? Videre jobber vi mye med opplæring av og bistand til ledere med personalansvar; hvilke rettigheter og plikter har den enkelte, hvordan drive godt oppfølgingsarbeid og legge til rette for lavere sykefravær på systemnivå.Delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne- Dette delmålet handler både om å beholde medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, og å inkludere og rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne. Bistå med å få en person inn i arbeid eller tilbake til en arbeidsplass. Her er arbeidspraksis (arbeidstrening i ordinært arbeidsliv) et viktig tiltak. I Hedmark bidrar IA-rådgiveren i mange saker sammen med Nav-veilederen i oppfølgingen av personer som er i arbeidspraksis. Jeg tror ikke så mange andre jobber slik.Delmål 3: Forlenge yrkesaktiviteten etter fylte 50 år- Her jobber vi mest på systemnivå med grupper av medarbeidere, og sjelden med enkeltsaker. Blant annet holder vi kurs på ulike temaer og om livsfasepolitikk. Men delmål 3 er kanskje det delmålet som oppleves som vanskeligst å lage konkrete planer for. Mitt inntrykk er at virksomhetene ønsker å beholde folk med kompetanse og erfaring, men at de trenger hjelp til å utarbeide IA-planer. Der kommer vi inn med kunnskap og kompetanse om hva en arbeidsgiver kan gjøre for å få folk til jobbe lenger.Lærer av ”Hedmarksmodellen”Den såkalte Hedmarksmodellen handler om arbeidet med å redusere sykefraværet og har fått mye oppmerksomhet.- Kort fortalt begynte vi å praktisere lov- og regelverket som gjelder for Norge, blant annet at den sykmeldte senest etter åtte ukers sykefravær skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet. De sykmeldte er den største gruppen av Nav-brukerne. Uten riktig oppfølging fører ofte langtids sykefravær til andre ytelser og til slutt uføretrygd. Vi gjorde en kvalitetsundersøkelse og spurte oss om hvordan vi jobber med sykmeldte. Ett funn var at vi hadde gjort unntak for aktivitetsplikten etter åtte ukers sykmelding og at vi gjerne lot de sykmeldte gå uten oppfølging i 26 uker, helt fram til dialogmøte 2. – I 2012 startet vi med saksdrøfting, der Nav-veileder, kompetanseveileder fra fylkeskontoret, rådgivende overlege og arbeidspsykolog vurderte hver eneste 8-ukerssak. De skulle sammen finne muligheter til at den sykmeldte kunne prøve seg i arbeid igjen. Det er helsebringende å være i arbeid, det vet vi. Og å jobbe litt, er bedre enn ingenting. Vi fikk kjempegode resultater av arbeidet og har fått mye positiv respons, først fra Nav, så direktoratet og departementet. Nå prøver flere fylker det samme som oss, sier Anja Søberg.- Løsningen er på arbeidsplassen- Det viktigste er at vi jobber sammen om dette. Løsningene er på arbeidsplassen. Fins det andre typer arbeidsoppgaver? Er det mulighet for større fleksibilitet? Annet utstyr eller endret arbeidstid? Vi er blitt bedre til å se mulighetene. Vi er opptatt av den enkeltes muligheter framfor begrensninger, og arbeidsevne framfor helseutfordringer. Vi har redusert utbetalingene av sykepenger med store beløp og i tillegg er inngangen av nye personer på arbeidsavklaringspenger redusert. Det funker å være tydelige på reglene og det inspirerer oss. Nå er vi i gang med et pilot-prosjekt rettet mot dem som er uten jobb en periode: ”Aktive brukere møter myndige Nav-kontor”. Det handler om å stille krav, blant annet til mobilitet. Fins det ikke jobb på Hamar, fins det kanskje jobb i Oslo. Vi ser at dette hjelper, også på ledighetsstatistikken. Hedmark rammes i liten grad av omstillingen i oljebransjen, og ledigheten går ned. – Alt dette gjør at det er ekstra morsomt å jobbe i Nav for tida, sier Anja Søberg.”Oj, vi kan miste veldig kompetente folk”- Det er en vanlig reaksjon etter at en virksomhet og en IA-rådgiver har satt seg ned og snakket sammen. Virksomheten kartlegger hva den har av kompetanse nå og hva den trenger om 5 år, sier IA-rådgiver Torstein Røe.Arbeidslivsenteret i Hedmark kan slite litt med å få folk fra virksomhetene inn på kurs, men når de først har deltatt, er de veldig fornøyd, ifølge ham.- Vi har oppmerksomheten rettet mot livsfasene, om å se hvert enkelt individ, se og bli sett uavhengig av alder. Lages det kompetanseplaner, så vil folk fortsette lenger enn med det som tradisjonelt kalles seniorpolitikk og forbindes med incitamenter som mer fri uten tap av lønn. Vi er mer opptatt av den enkeltes ressurser, sier Torstein Røe, som legger til at det må stilles krav til alle, enten de er 23 eller 63 år, og som mener at den enkeltes kompetanse og ressurser også må telle ved en eventuell nedbemanning.