SAS Danmark

Dømt for aldersdiskriminering

Grunnet manglende innbetaling til pensjonsordningen for kabinansatte over 60 år, har Østre Landsret i København dømt SAS Danmark for aldersdiskriminering. Dommen ble avsagt 17. april 2009. Kan saken få betydning også for Norge?

Av seniorpolitikk, 15. mai 2009

Forholdet var at kabinansatte i Danmark tidligere i henhold til tariffavtale, måtte fratre ved oppnådd pensjonsalder på 60 år. Dette endret seg imidlertid ved innføringen av Forskelsbehandlingsloven i 2004 som i lys av EU-direktivet 2000/78 forbyr diskriminering blant annet på grunn av alder. I Danmark fikk loven den konsekvens at det ikke lenger var tillatt i kollektive tariffavtaler å fastsette pensjonsalderen til lavere enn 65 år. (For øvrig er grensen i 2008 hevet til 70 år).SAS Danmark tillot derfor etter lovendringen å la sine kabinansatte velge om de ville arbeide inntil fylte 65 år eller gå av ved den avtalte pensjonsalder på 60 år. Spørsmålet var imidlertid om SAS Danmark derved var forpliktet til å fortsette å innbetale på pensjonsordningen etter fylte 60 år.  Komplisert pensjonsspørsmål  SAS Danmark mente at det var man ikke forpliktet til fordi pensjonsinnbetalingene var basert på å sikre de ansatte den avtalte pensjon ved oppnådd pensjonsalder og at fortsatt innbetaling på pensjonsordningen derved ville gi de ansatte som valgte å arbeide etter fylte 60 år en høyere pensjon enn avtalt. Dette spørsmålet var komplisert og gjenstand for konflikt med fagforeningen. SAS Danmark stanset derfor innbetalingene til pensjonsordningen når de kabinansatte fylte 60 år, men presiserte at dersom tvisten med fagforeningen resulterte i at SAS Danmark var forpliktet til å fortsette innbetalingene på pensjonsordningen, så ville dette bli etterbetalt overfor de aktuelle medarbeidere og således bli korrigert.  Aldersdiskriminering, mente Landsretten  I 2008 avgjorde en voldgiftsdomstol at SAS Danmark ikke ensidig kunne stanse innbetalingen på pensjonsordningen, hvoretter SAS Danmark korrigerte for de manglende innbetalingene.   Spørsmålet var om dette var tilstrekkelig eller om SAS Danmark uansett hadde brutt reglene som forbyr aldersdiskriminering, og om de aktuelle kabinansatte i så tilfelle var berettiget til å få erstatning.   Landsrettens flertall konstaterer at SAS Danmark ved å stanse innbetalingene til kabinansatte over 60 år, foretar en direkte diskriminerende handling i forhold til yngre kabinpersonale.  Erstatning for lønnstap  Rettens flertall finner derved at det er grunnlag for erstatning og fastsetter denne til kr 50.000,- for hver av de berørte ansatte. Det ble da lagt vekt på at det var tale om en alvorlig, langvarig (3 år) og vesentlig nedgang i den enkeltes bruttolønn (ca kr 7.000,- pr mnd) på grunn av alder. Det ble dessuten presisert at erstatningen skal stå i rimelig forhold til overtredelsen og ha en avskrekkende virkning. I favør av SAS Danmark ble det lagt noe vekt på at tvisten skyldes en lovendring og at SAS Danmark hadde korrigert for manglende innbetalinger så snart det var fastslått i voldgiftsretten at de var forpliktet til å fortsette innbetalingene også etter fylte 60 år. Dommen er for øvrig påanket til den danske Høyesterett.  Avgjørelsens betydning i forhold til norsk rett  I Norge har man også implementert angjeldende EU direktiv, men valgt å legge reglene om aldersdiskriminering i arbeidslivet direkte inn i arbeidsmiljøloven kapittel 13. Stortinget skal snart drøfte øvre aldersgrenser, men foreløpig har man i Norge valgt å ikke innta tilsvarende regler som i Danmark. Dette er interessant sett i lys av at begge landene forholder seg til samme EU direktiv.   Dersom det først konstateres at det er forekommet aldersdiskriminering, vil det også etter norsk rett kunne kreves oppreisning. Oppreisningens størrelse vil i så tilfelle fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig.   Selv om dommen ikke er rettskraftig er problemstillingen som nå er behandlet i Danmark absolutt relevant for tilsvarende saker i Norge og seniorpolitikk.no vil følge opp temaet i senere artikler.