Særaldersgrenser

Dømt til å slutte å fly

Stavanger tingrett har dømt ti seniorpiloter til å slutte å fly. Helikopterflygerne gikk til sak, etter at deres egen fagforening viste til tariffavtalen og fikk arbeidsgiver til å nekte kolleger over 60 år å fortsette i jobben.

Av Mattis Michaelsen, 26. januar 2009

seniorpolitikk.no har tidligere skrevet om ti seniorflygere som gikk til sak mot arbeidsgiveren sin, Helikopter Service. Seniorene mente det var aldersdiskriminering når bedriften nektet dem å fly, med henvisning til tariffavtalens 60-årsgrense.Nå har retten sagt sitt. Pilotene tapte.- Uventet og skuffende, sier seniorflygerne. De vurderer å anke.  Ikke diskriminering Stavanger tingrett slår fast at forskjellsbehandlingen av selskapets flyvere på 60+ har et saklig formål og må anses nødvendig. Med dette mener tingretten at tariffavtalens 60-års grense faller inn under unntaket fra forbudet mot aldersdiskriminering.   Retten tar som utgangspunkt at den ikke skal foreta noen rimelighets- eller hensiktsmessighetskontroll av tariffavtalen. Dommen viser til at det ”generelt må legges til grunn at kollektivavtaler som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet er vel overveid og til gunst for de fleste arbeidstakerne avtalen omhandler.” Videre siteres Høyesterett: ”domstolene bør vise stor tilbakeholdenhet med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger mellom arbeidsgiver og tillitsmannsapparatet”.  Dommen: ”Saken var tvilsom” Men retten dømmer ikke pilotene til å betale motpartens saksomkostninger. Begrunnelsen er at saksøkerne hadde god grunn til å få saken prøvd, fordi den etter rettens oppfatning var tvilsom. – Jeg mener dommen er uriktig på alle punkter, sier Bent Endresen, pilotenes advokat. Seniorflyger Bjørn Nybø forteller at han og de ni kollegene er i tenkeboksen. Seniorene vurderer å anke, men må møtes for å diskutere saken. Blant annet må de ta stilling til hvor store kostnader og hvor mye innsats de, personlig, kan legge i saken. – Det blir jo penger av det, sier Nybø. Når denne saken ble kjent gjennom seniorpolitikk.no reagerte Høyres stortingsrepresentant, Per-Kristian Foss, sterkt.- I fremtiden må det være slik at det blir arbeidets art og risiko, ikke en bestemt alder, som avgjør behovet for tidligpensjonering, sa Foss til seniorpolitikk.no.  Innskrenke bedriftenes frihet  Nå kommenterer stortingsrepresentanten dommen slik:-Jeg tar dommen til etterretning, fordi den følger vanlig praksis i forhold til inngripen i arbeidslivets avtaler. Dersom man skal få gjort noe med særaldersgrensene, må myndighetene på banen med lovforslag, sier Per-Kristian Foss. Han viser til at Regjeringen har spørsmålet om bedrifters adgang til å sette særaldersgrenser ute på høring, med svarfrist 30. januar. – Jeg heller mot å være tilhenger av å innskrenke bedriftenes frihet på dette området. Man kan for eksempel tenke seg et generelt forbud, der avtaler som bryter med arbeidsmiljølovens 70- års aldersgrense krever særskilt godkjenning, sier Foss. Han lover at han vil studere høringsuttalelsene og er åpen for andre forslag som går i samme retning.  – Lite fremtidsrettet Seniorpilot Bjørn Nybø tror og håper at det vil komme endringer med tiden. – Dommen er lite fremtidsrettet, mener han. Og legger til: – Ting vil nok skje i forhold til særaldersgrenser. Men det er klart at det hjalp lite med denne dommen.