Tysk pensjon

Dyr pakke til tyske slitere

Tyske seniorer har vært vant til solide pensjonsordninger som har gitt minst 60 prosent av sluttinntekt, og en alminnelig aldersgrense på 65 år. Innstramninger er på gang, men i Tyskland skynder man seg langsomt.

Av Ulf Petter Hellstrøm, 9. juni 2015

Arbeid og pensjon

Arbeid og pensjon

Den alminnelige pensjonsalderen skal heves fra 65 år til 67 år, men prosessen tar en årrekke. Den opprinnelige pensjonsalderen på 65 år gjelder nå kun for arbeidstakere som er født før 1947. Deretter blir pensjonsalderen økt med en eller to måneder for hvert årskull, slik at arbeidstakere som er født i 1964 eller senere må forholde seg til en aldergrense på 67 år. Pr. I dag ligger den formelle pensjonsalderen på 65 år og fire måneder.TjenestepensjoneneI Tyskland har godt over halvparten av alle arbeidstagere en tjenestepensjon i tillegg til den lovbestemte alderspensjonen, inkludert alle ansatte i offentlig sektor. Her ligner utviklingen på Norge: Ytelsesordningene, med en garantert sluttinntekt for arbeidstakere, er siden begynnelsen på 2000-tallet blitt erstattet med nye innskuddsordninger der risikoen for avkastningen ligger hos arbeidstaker framfor arbeidsgiver. Ytelsesordningene dominerer fortsatt blant dagens tyske seniorer, men de er i praksis lukket for nye arbeidstakere i privat sektor.Først kom planene om en økt pensjonsalder, et lite populært tiltak som ville ramme mange tyske seniorer. Men så kom valgkampen i 2013, der særlig sosialdemokratene i SPD lovet forbedringer. Resultatet ble den såkalte pensjonspakken, som stort sett ble iverksatt 1. juli 2014.Tilbud til tyske slitereSliterne i tysk arbeidsliv kan gå av med pensjon inntil to år før den alminnelige pensjonsalderen på 65 år. For årskull før 1952 kan det nå skje uten at arbeidstakeren får en avkortning av pensjonen, selv om man blir en tidligpensjonist.Ordningen med tidligpensjon for 63-åringer kommer ikke alle tyske seniorer til gode. Forutsetningen for å få full effekt av reformen er at arbeidstakeren har vært i arbeidslivet i minst 45 år. Det kan også inkludere tiden med avtjent verneplikt, og for eksempel sykdomsperioder. Men også grensen på 63 år blir gradvis hevet til 65 år innen år 2029.Reformen belaster trolig pensjonsregnskapet i Tyskland med flere milliarder euro i året gjennom økte pensjonsutgifter og mindre skatteinntekter. Pågangen fra seniorer som søker om tidligpensjon, har også ligget høyere i startfasen enn myndighetenes prognoser.«Die Mütterrente», eller pensjonen for mødre, er en forbedret pensjonsordning for kvinner som i perioder var hjemmeværende for å ta seg av sine barn i tider da tilgangen på barnehager var knapp i Tyskland. Ordningen gjelder for kvinnelige arbeidstakere som var hjemme på grunn av barn før 1992. Den skal bidra til å løfte den årlige pensjonsinntekten for mange tyske kvinner med lav arbeidsinntekt gjennom yrkeslivet. I Tyskland har yrkesdeltakelsen blant kvinner tradisjonelt ligget betydelig lavere enn i Norge.Omstridt tilbudPensjonspakken fra den tyske storkoalisjonen av kristeligdemokrater (CDU/CSU) og SPD i 2013-14 er omstridt. Flere eksperter har advart mot kostnadene ved tidligpensjoneringen av 63-åringer og påpekt at tiltaket dessuten svekker bestrebelsene på å få seniorer til å stå så lenge som mulig i jobben.Beregninger fra en pensjonsekspert ved Deutsches Institut für Wirtschaftsforschnung (DIW) har vist at du må leve til du er 100 år for at det skal lønne seg for en seniorsliter å jobbe til 65 år hvis han eller hun heller kan gå av med full effekt som 63-åring. Den gjennomsnittlige levealderen for tyske menn er for tiden rundt 82 år.Mini-jobbeneI Tyskland kan pensjonerte seniorer jobbe litt ved siden av pensjonen. Populært er det med de såkalte mini-jobbene. Det er deltidsjobber der bruttoinntekten ikke kommer høyere enn 450 euro i måneden (ca. 3.800 kroner i måneden, med en eurokurs på 8,40 kroner), eller 5.400 euro i året. Under denne beløpsgrensen kan deltidsansatte slippe å betale den lovfestede trygdeavgiften. En del pensjonister slipper også inntektsskatten eller betaler lite skatt av denne ekstrainntekten. For mange tyske pensjonister med moderate pensjonsinntekter kan slike ekstrajobber bidra til at de likevel sitter igjen med nettoinntekter på over 80 prosent sammenlignet med arbeidsinntekten ved slutten av yrkeslivet.Mange gamle tyskereI Tyskland tar de offentlige pensjonene, en slags parallell til folketrygden, rundt 11,3 prosent av BNP, ifølge OECD i 2013. Det tilsvarende tallet i OECD-rapporten for Norge er 5,4 prosent. Den stadig eldre befolkningen i Tyskland, der fødselsraten er lav, avspeiler seg også i dette tallet: Befolkningen som er over 65 år, utgjør 34,8 prosent av den yrkesaktive befolkningen. I Norge var tallet 26,1 prosent.