Pensjon

en av svakhetene ved pensjonssystemene

- Ingenting er så lite samkjørt mellom land som pensjonsordinger, selv om personer fra EU- og EØS-land nok i større grad vil kunne få pensjon fra flere land, sier Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Ap) og tidligere medlem av Pensjons

Av admin_senior, 14. januar 2009

Sverre Myrli forstår spørsmålene gjesteskribent Lily Bandehy stiller om pensjon. Hun spør om ikke dagens pensjonsordninger i Norge diskriminerer arbeidstakere som er kommet til Norge som flyktninger i godt voksen alder, men som har utdanning og yrkeserfaring fra hjemlandet. Bandehy og mange andre ender derfor etter et langt arbeidsliv opp som minstepensjonister.- Både Folketrygden og Statens pensjonskasse baserer seg på medlemskap og at hver og en betaler inn etter hvor mye – og i hvor mange år de arbeider og betaler skatt her i landet. En som kommer til Norge som 50-åring vil derfor komme dårlig ut, sier han. Ordnet minstepensjonen Myrli mener det blir vanskelig å ha en annen ordning for mennesker som av ulike årsaker kommer til Norge i godt voksen alder og ikke rekker særlig opptjening i Folketrygden.- Pensjonskommisjonen var innom denne problemstillingen i sitt arbeid. Det var nok en av grunnene til at vi fra 2006 fikk innført ordningen med såkalt supplerende stønad for personer med kort botid i Norge. Eldre med utenlandsk bakgrunn og for lav innbetaling til Folketrygden får nå i hvert fall en ytelse på størrelse med minstepensjon og slipper forhåpentligvis å forbli sosialklienter, sier Sverre Myrli. Han minner om de mange etnisk norske kvinnene som har vært delvis hjemmearbeidende eller som har jobbet deltid, og som ender opp som minstepensjonister på grunn av for lav opptjening. Derfor vil det være problematisk å gi folk med kort opptjening i Folketrygden mer enn minstepensjon, dersom de ikke har tilstrekkelig opptjening.Ny pensjonsordning endrer ingenting – Vil den nye alderspensjonen i Folketrygden gjøre noen forskjell sett i forhold til  dagens Folketrygd, for den gruppen mennesker vi snakker om her? – I prinsippet ikke. I den nye alderspensjonen i Folketrygden blir det faktisk en klarere sammenheng mellom inntekten du har hatt som yrkesaktiv og den pensjonen du vil få som pensjonist. Dessuten vil alle år du jo jobber telle med når pensjonen skal beregnes. Men vi snakker jo hele tida om opptjening i Norge. Det en har opptjent i andre land vil ikke telle med i Folketrygden.