Ledighet

– En klar forverring av ledigheten blant dem over 50 år

- Prosentvis er ledigheten økt mest i denne gruppen, men de eldste har fortsatt mye lavere ledighet enn dem i 20, 30 og 40-årene , sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Kunnskapsstaben i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Av Tora Herud, 7. oktober 2016

Johannes Sørbø forklarer ledighetstallene. (Foto Tora Herud)

Johannes Sørbø forklarer ledighetstallene. (Foto Tora Herud)

17.274 personer over 50 år var registrert som helt ledige  i august viser tall fra Nav. Det er en økning på 3.400 personer siden samme måned i 2014 og 5.700 personer siden 2012.De eldste er ledige lengst- For dem som har vært ledige i perioden fra januar 2011 til mars i år er medianen for dem under 30 år, under tre måneders ledighet. For gruppen over 60 år viser medianen ledighet i nesten 5 måneder, sier han.I stedet for å bruke gjennomsnitt, brukes begrepet median og Sørbø forklarer det som den som er i midten i rekken av ledige om man stiller dem opp etter hvor lenge de har vært ledige.Nav har også sett på dem som er 60+ og som har vært ledige i mer enn 6 måneder.- For dem er medianen ytterligere 12 måneders ledighet. For gruppen 50-59 år er det ytterligere 9 måneder og i aldersgruppen 16-29 år er det 5 ½ måned. Det er lav ledighet blant de eldste, men når de først blir ledige, blir de ledige lenger. At det er dobbelt så mange ledige menn som kvinner skyldes yrke, at ledigheten er større i mannsdominerte yrker enn i kvinnedominerte yrker.Ulikheter mellom Nav-tall og AKU-tallSSBs tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal i år viser at det er 9.000 ledige i alderen 55+.- At Navs tall er høyere kan skyldes at det er ledige som svarer i AKU at de ikke har søkt jobb, men som har krav på dagpenger og derfor melder seg til Nav. Det er flere eldre enn yngre som har rett til dagpenger, sier Sørbø.Lav ledighet sammenlignet med andre landLedigheten har økt mest på Vestlandet fra og med Hordaland og sørover, og på Sørlandet.- Oljeprisfall og nedgang i oljesektoren som sprer seg, er hovedårsaken til økende ledighet. Men den totale arbeidsledigheten i Norge er på 3,6 prosent, og ledige og arbeidssøkere på tiltak utgjør til sammen 99.000 personer. Det er lavt sammenlignet med andre land, og det er mye lavere enn ledigheten var her på 1990-tallet. De siste månedene ser det også ut til at ledigheten har stabilisert seg og at arbeidsmarkedet er i bedring, sier Johannes Sørbø.- Samtidig er det en stor nedgang i ledigheten i blant annet Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og i Hedmark. Sogn og Fjordane har for eksempel mye annen industri enn olje, slik som metall og fisk, og Hedmark har vel minst oljerelatert industri av alle fylkene. Byggebransjen går bra, og kronekursen hjelper alle som eksporterer.Behovet for arbeidskraft i helsesektoren øker- I hvilke yrker er behovet for arbeidskraft størst?- Sysselsettingen øker i bygg og anlegg. Reiselivsbransjen går også veldig bra. På sikt vil behovet for arbeidskraft øke i helsesektoren. Det går trått i noen deler av industrien, mens andre deler går veldig bra. Og det er viktig for landet at industrien går bra. Men ledigheten øker blant ingeniører og kontoransatte i oljerelatert næring. I bygg og anlegg er ledigheten på vei ned, og det er dessuten bred politisk enighet om at staten skal bruke mye penger på å ruste opp vei og bane, sier Johannes Sørbø.

Fakta

Arbeidsledige 50+Ledighetstall siste år fordelt på fylker, ledighetstall for de siste tre årene. Ledige kvinner og menn.