Private tjenestepensjonsordninger

Endret forslag til uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Regler for uførepensjon fra privat tjenestepensjon er ennå ikke helt klare, men Finansdepartementet har nå foreslått en ordning som ligner mer på uførepensjonen i offentlig sektor enn det forslaget som var på høring.

Av Siossel Rødevand, Actecan, 9. januar 2015

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Banklovkommisjonen foreslo i NOU 2013:13 «Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger» regler for ny uførepensjon i privat sektor som Finansdepartementet har endret en del før de sendte forslaget til Stortinget like før jul. Endelig lov er ennå ikke vedtatt. Banklovkommisjonen hadde foreslått at uførepensjon kunne utgjøre inntil 10 prosent av lønn opp til 12 G og i tillegg 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G. En av de viktigste endringene i Finansdepartementets forslag er at maksimal uførepensjon i privat sektor ikke kan være høyere enn den som er vedtatt for offentlig sektor. Det betyr at uførepensjon kan være opp til:3 prosent lønn opp til 6 G69 prosent av lønn mellom 6 og 12 GI tillegg kan det gis det et inntektsuavhengig kronetillegg på 0,25 G (tillegget skal ikke utgjøre mer enn 6 prosent av lønn). Barnetillegget kan imidlertid ikke bli like høyt som i offentlige tjenestepensjonsordninger siden departementet her har beholdt forslaget fra Banklovkommisjonen. Dette gir maksimalt 1/10 G for yngste barn, maks 2/10 G (folketrygdens grunnbeløp) for alle barn samlet (dvs maksimalt kr 17 640 ut fra dagens G), opp til maksimalt 21 år. I offentlig tjenestepensjon er barnetillegget 4 prosent av lønn opp til 6 G for hvert barn under 18 år, likevel maksimalt 12 prosent av lønn.Uførepensjonen skal etter forslaget utmåles ut fra lønn, uavhengig av tjenestetid. Samtidig skal uførepensjonen kunne avkortes mot tidligere fripoliser eller oppsatte rettigheter i offentlig tjenestepensjonsordning. I offentlig sektor vil derimot uførepensjonen bli utmålt etter tjenestetid. Det gis full opptjening etter 30 års tjenestetid, der tid fra ansettelse og frem til 67 år medregnes (med mindre den uføre ikke var ansatt i det offentlige på uføretidspunktet, da regnes tjenestetiden som ansatt).Videre har Finansdepartementet endret forslaget fra Banklovkommisjonen om at pensjonsordningen skal fylle opp for manglende folketrygd ved uførhet på under 50 prosent, til at bedriften kan velge en slik løsning.Det minnes om at det i privat sektor, i motsetning til i offentlig sektor, er frivillig for bedriften å tilknytte uførepensjon til tjenestepensjonsordningen.