Tjenestepensjon

Ennå en variant i privat sektor

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2015:5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV. I denne utredningen foreslås det en ny ytelsesbasert tjenestepensjonsordning basert på alleårsopptjening og levealdersjustering. Høringsfristen er 14. august.

Av Tora Herud, 12. mai 2015

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Sissel Rødevand i Actecan. (Foto TH)

Banklovkommisjonen har utarbeidet et forslag til ny ytelsesbasert tjenestepensjonsordning. Hovedtrekkene i forslaget er:Det opptjenes en pensjon på en gitt prosent av lønn hvert år.Premien fastsettes ut fra årlig opptjening av pensjon og er høyere for kvinner enn for menn.Pensjonen skal levealdersjusteres, det vil si at den opptjente pensjonen kun blir den aktuelle prosenten av lønn for et «basis» fødselsår. Personer yngre enn dette vil få en lavere pensjon. Det er ikke gitt ennå hvilket fødselsår som ev. skal være «basisår».Pensjonen skal frem til uttak reguleres med den alminnelige lønnveksten i samfunnet (G-veksten) eller med en bedriftsspesifikk lønnsvekst.Pensjonen skal etter uttak kunne reguleres enten som i folketrygden, det vil si med G-veksten fratrukket 0,75 prosent, eller ut fra avkastning på pensjonskapitalen.Pensjonen skal i utgangspunktet være livsvarig eller utbetales minimum til 80 år eller i 10 år.Ved død skal pensjonskapitalen tilfalle de andre forsikrede, men det er ennå ikke avklart på hvilken måte.Arbeidsgiver skal betale alle kostnader både i opptjeningstiden og i utbetalingstiden.Det er en god del uenighet blant Banklovkommisjonens medlemmer om utformingen av produktet og hvor hensiktsmessig det vil være. Dersom produktet blir innført vil det finnes fire forskjellige tjenestepensjonsordninger innenfor pensjonslovene. Enkelte hovedtrekk ved disse pensjonsordningene er vist i tabellen under.Tabell: Noen hovedtrekk ved fire tjenestepensjonsordninger i privat sektor