Seniorarbeidskraft

Er livslang læring ingen selvfølge likevel?

Eldre arbeidstakere får ikke alltid de samme mulighetene som yngre kolleger til å lære seg nye ting på jobben, sier aldersforsker Per Erik Solem etter en gjennomgang av årets versjon av Norsk seniorpolitisk barometer.

Av Ulf Peter Hellstrøm, 14. november 2018

Årets seniorpolitiske barometer gir ikke bare mange svar. Det reiser også flere spørsmål

Årets seniorpolitiske barometer gir ikke bare mange svar. Det reiser også flere spørsmål

-Vi ser tegn til at eldre arbeidstakere ikke får de samme mulighetene til å lære seg nye ting på jobben som yngre kolleger. Og vi ser at de heller ikke i samme grad får anledning til å være med på nye områder for virksomhetene som yngre kolleger. Man kan spore slike tendenser for arbeidstakere helt ned til pluss 40 år, sier Solem.

Aldersforskeren har fulgt Seniorpolitisk barometer helt siden starten i 2003. Han er en faglig sparringpartner for Senior for seniorpolitikk og sitter i velferdsforskningsinstituttet Nova, som nå er en del av Oslo Met – Storbyuniversitetet.

Forskeren ser altså flere tendenser til at eldre arbeidstakere ikke lenger er fullt så populære som de var for noen år siden. Andre grupper – som de unge, eller nyutdannede –  er blitt noe mer populære i de siste 10 årene. Den samme positive utviklingen ser du ikke for eldre arbeidstakere.  Og ser du arbeidsgivernes interesse for å beholde arbeidstakere i ulike grupper, er nesten alle grupper blitt mer populære, men ikke eldre og seniorer, sier Solem. 

-Det er grunn til å følge med på dette, ikke minst fordi de gode tidene i norsk økonomi skulle bidra til å gjøre slike tendenser mindre utpreget. Men det motsatte ser ut til å være tilfellet i årets Seniorpolitiske barometer, sier Solem.

Seniorer “på stedet hvil”?

Et spørsmål i barometeret går på om de yrkesaktive kan tenke seg å fortsette i jobb etter at de får rett til pensjonNår svarene fra yrkesaktive over 60 år løftes ut, viser det seg at andelen som svarer ja på spørsmålet om de kan tenke seg å fortsette i jobb, har sunket fra 76 prosent i 2010 til 54 prosent i årets barometer. Det er en utvikling som er merkbar.

-Det er en litt rar utvikling når man tenker på at trendene i sysselsetting i arbeidslivet øker for seniorer over 60 år. Altså kan det se ut som at færre har lyst til å fortsette i arbeid, men flere fortsetter i arbeid,  sier Solem.

–Spørsmålet er vanskelig å tolke fordi vi ikke vet hva folk vet eller tror om når det får rett til pensjon. Samtidig viser en annen undersøkelse at dette spørsmålet i liten grad forutsier når folk faktisk slutter i arbeid, tilføyer aldsersforskeren.

-Er det pensjonsreformen som på en eller annen måte gjør seg gjeldende her?

-Kanskje det. Vi ser denne utviklingen med en lavere lyst til fortsatt jobb ikke minst siden 2011, da pensjonsreformen trådte i kraft. Så det kan jo være en sammenheng.

-Men i samme periode har altså den faktiske sysselsettingen i aldersgruppen økt. Det synes jeg er ganske rart sier Solem.

Økende diskriminering?

-Hvordan synes du at årets barometer gjenspeiler omfanget av aldersdiskrimineringen i arbeidslivet?

-De yrkesaktive blir spurt om dette på flere måter. Det ene spørsmålet går på hvor ofte den enkelte har opplevd at diskriminering foregår i arbeidslivet på grunn av alder. Altså et forsøk på å belyse omfanget gjennom et indirekte spørsmål, om du vil. Her viser svarene at aldersdiskrimineringen tilsynelatende ligger stabilt på rundt 20 prosent som har opplevd dette.

Egne erfaringer

I tillegg inneholder barometeret et spørsmål om den spurte selv har opplevd å bli diskriminert i arbeidslivet på grunn av for høy alder i de siste to årene. En merkbar minoritet melder om slike opplevelser.  Blant dem over 60 år er det 10 prosent som sier dette. Det viser at aldersdiskrimineringen ikke er i ferd med å bli utradert i norsk arbeidsliv. Snarere tvert imot, kan man nesten si, sier Solem.

-Vil du si at det du ser, er mye eller lite?

-Du kan sammenligne omfanget av aldersdiskrimineringen i disse tallene med kjønnsdiskriminering i andre undersøkelser. Omfanget ligger omtrent på det samme nivået, sier Solem.

Aldersforskeren sier at i internasjonale sammenheng synes omfanget av aldersdiskriminering i arbeidslivet i Norge å ligge på omtrent det samme nivå i Vest-Europa. Undersøkelser i Sentral- og Øst-Europa viser ofte høyere forekomster.

Gleder seg til pensjonen

-Overrasker det deg at så mange flere seniorer over 60 kunngjør at de gleder seg til å gå av med pensjon?

-Vi ser en ustabilitet blant seniorene her. Det er egentlig ikke lett å se en klar tendens. Riktignok gjør årets barometer et hopp fra i fjor, fra 31 prosent blant 60+-åringene til 44 prosent som gleder seg til pensjonen. Men denne andelen er faktisk ikke høyere enn for fem-seks år siden.

-Hva er viktig for å få seniorene til å fortsette i jobben?

-Vi har sett gjentatte ganger at et godt arbeidsmiljø, gode arbeidskamerater og meningsfulle oppgaver med stor selvbestemmelse betyr veldig mye.  For mange betyr arbeidsoppgavene mer enn pengene, sier Solem.