5 spørsmål om karriere og karriereveiledning

Et kvalitetsrammeverk for hele landet

- Jeg tror det vil ta litt tid å få fram at karriereveiledning er veldig viktig for alle aldersgrupper, sier Gina Lund (56), direktør i Kompetanse Norge.

Av Tora Herud, 22. mars 2018

Gina Lund i Tromsø under åpningen av det nye kraftsenteret for karriereutvikling. (foto Tora Herud)

Gina Lund i Tromsø under åpningen av det nye kraftsenteret for karriereutvikling. (foto Tora Herud)

Kompetanse Norge, som utvikler og koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge, åpnet sitt nye regionskontor i Tromsø i januar. Etableringen av et «Nasjonalt kraftsentrum for karriereveiledning» er i tråd med regjeringens distriktspolitikk og skjer i tett samarbeid med det nye Utdanningsdirektoratet og utdanning.no, som allerede ligger i Tromsø. Regionskontoret skal blant annet utvikle et digitalt tilbud om karriereveiledning.

– Vi må utdanne oss hele livet, sa Jan Tore Sanner

– Hva er grunnen til at kontoret legges til Tromsø?

– Dette skjer som en del av regjeringens distriktspolitikk og i samarbeid med partene i arbeidslivet, som ønsket å være representert på nasjonalt nivå på et møte her i forbindelse med åpningen. 2018 bruker vi som et oppbyggingsår. Vi har allerede Karriere Troms som driver med karriereveiledning. Vi skal ikke drive med direkte karriereveiledning fra Tromsø.

Karriereveiledning eksisterer ikke i et vakuum – det er et av mange kompetansepolitiske tiltak som spiller sammen. I Tromsø har vi ansatte med bred kompetanse, som skal jobbe med karriereveiledning, integrering og norskopplæring, analysefag og samarbeidet med partene i arbeidslivet. Og vi ser det som en fordel at dette arbeidet skal drives fra toppen av Norge.

– Hva er egentlig karriere og karriereveiledning?

– Karriere er noe vi må jobbe med hele livet fra skolen, gjennom studiene, på veien over til arbeidslivet og i hele vårt yrkesaktive liv. Flere skal fortsette lenger i arbeidslivet i årene som kommer. Mange må bytte jobb flere ganger. Skiftene vil skje hyppigere og hyppigere. Det å ha tilgang på gratis karriereveiledning kan gjøre dette enklere for mange.

– Karriereveiledning skjer gjerne i form av én til én samtaler eller gruppesamtaler i kombinasjon med informasjon om utdannings- og arbeidsmarkedet.  Karriereveilederen skal bidra til refleksjon hos den enkelte om ferdigheter, kompetanser, ønsker og muligheter.

Karriereveiledning kan også innebære kurs og andre aktiviteter som for eksempel utprøving på en arbeidsplass. Karriereveiledning kan foregå ved at man møtes fysisk eller kommuniserer via internett. Karriereveiledning skjer i alle deler av utdanningssystemet, på fylkesvise karrieresentre og hos Nav. De fylkesvise karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år.

Kompetanse Norges oppgave er å koordinere, utvikle og styrke kvalitetene i alle disse tilbudene.

– Nasjonalt kraftsentrum for karriereveiledning skal blant annet utvikle et digitalt tilbud, som skal kunne være tilgjengelig for alle. Hva skiller digital karriereveiledning fra vanlig karriereveiledning?

– Innholdet i karriereveiledningen vil være den samme, men på en ny plattform. Unge og gamle i alle deler av landet skal kunne chatte – eller kommunisere – med en karriereveileder på nettet. Det betyr at enda flere i Norge vil få tilgang til god og gratis karriereveiledning. Det vil også senke terskelen for å oppsøke en karriereveileder når du kan gjøre dette fra pc-en hjemmefra.

En nasjonal digital karriereveiledningstjeneste vil supplere de fysiske karriereveiledningstjenestene på en slik måte at flere som trenger det, får tilgang til karriereveiledning når – og i det formatet – de har behov for det. Vi starter et forprosjekt nå sammen med Utdanningsdirektoratet for å finne ut hvordan vi skal bygge opp en digital karriereveiledningstjeneste for hele landet.

Kompetanse Norge har fått 25 millioner kroner til dette arbeidet.

– Kun 7 prosent av aldersgruppen 50+ etterspør karriereveiledning i dag. Er tilbudet for dårlig eller for lite kjent, eller er det de eldste arbeidstakerne som ikke benytter tilbudet?

– Det kan være flere årsaker, men vi har nok tenkt tradisjonelt i Norge. Først går du i barnehagen, så på skolen og så tar du utdanning. Deretter får du en jobb og der blir du. Det er det som er totalt endret. Fra nå blir det veksling mellom at du er i jobb og at du er i utdanning. At det er tyngre for dem over 50 enn for dem som er 19-20 år nå, er mulig å forklare. Så jeg tror det vil ta litt tid å få fram at karriereveiledning er veldig viktig for alle aldersgrupper, ikke minst for dem over 50 år.

– Hva slags nytte vil de eldste kunne ha av karriereveiledning?

– Vi lever lenger og må forsørge oss lenger. Da er det viktig å forstå mulighetene. Karrieresentrene kan være en god sparringspartner. Tjenesten er gratis for alle. Det er viktig at vi får en sammenhengende struktur på karrieretjenestene, livslang læring, noe som fordrer at skolen må forstå arbeidslivet bedre enn i dag. Det må være en rød tråd i det å påplusse kompetansen sin og å kunne endre valg hele tiden.

Kompetanse Norge