Ny jobb 50+

Få seniorer bytter jobb

Bare 5-6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Det til tross for at folk over 50 år jobber stadig lenger, skriver seksjonssjef for kunnskapsstaben i Nav, Ole Christian Lien, i Arbeid og velferd nummer 1-2014, i dag.

Av Tora Herud, 18. februar 2014

Ole Christian Lien. (Foto TH)

Ole Christian Lien. (Foto TH)

Ifølge OECD er det bare islendingene i Europa som i større grad enn nordmenn, velger å bli i den jobben de har etter fylte 50 år. Lien skriver at dette sannsynligvis først og fremst er et uttrykk for at norske seniorer har trygge og stabile jobber som de trives i. Samtidig viser tidligere undersøkelser at arbeidsgivere nøler med å kalle inn seniorer over 57-58 år til jobbintervju. Innelåsings-mekanismer i pensjonsreglene, slik som faren for å miste retten til AFP og opptjeningsreglene for offentlig tjenestepensjon, kan også gjøre det ulønnsomt å bytte jobb for ansatte i offentlig sektor.Arbeid og velferd nummer 1-2014-kapittel 4Analysene viser at andelen seniorer som bytter jobb, er lavest i offentlig sektor. Lien skriver dessuten at det ikke er mulig å dokumentere at AFP i privat sektor har negativ virkning på andelen som bytter jobb, slik en skulle kunne forvente.Kan svekke yrkesaktivitetenLevealderen i Norge øker, og derfor legger pensjonsreformen opp til at vi må jobbe lenger. Aldringen av befolkningen gir dessuten i seg selv økt behov for arbeidskraft framover. Manglende muligheter til mobilitet blant folk over 50 vil kunne gjøre det vanskeligere å opprettholde den høye yrkesaktiviteten, skriver Ole Christian Lien. Det kan blant annet medføre at enkelte slutter tidligere i arbeid enn de ellers ville ha gjort.I tillegg kan det bidra til å forsterke mangelen på arbeidskraft i noen bransjer og føre til overskudd på arbeidskraft i andre.Økt mobilitet fra 67 årMange slutter i jobben ved fylte 67 år, de som blir igjen, bytter oftere jobb. Dette er ifølge Lien mest markant i offentlig sektor og i private AFP-virksomheter, og fortsetter fram mot fylte 70 år. Han mener økningen i mobiliteten skyldes at mange som ønsker å fortsette, bytter til en mindre bijobb samtidig som de tar ut pensjon.Etter 67 år vil det kunne lønne seg for offentlig ansatte å bytte jobb til privat sektor for å unngå at tjenestepensjonen blir redusert. Det samme gjelder offentlig ansatte med særaldersgrenser lavere enn 67 år.